重庆排列三走势图

TRUNG TÂM TRUY?N THÔNG - TRUY?N HÌNH CÔNG TH??NG

Trung tâm Truyên thông - Truy?n hình Công Th??ng ???c thành l?p trên c? s? t? ch?c l?i Truy?n hình Công Th??ng theo Quy?t ??nh s? 10104/Q?-BCT c?a B? tr??ng B? Công Th??ng.

Trung tâm ho?t ??ng theo Lu?t Báo chí, pháp lu?t c?a Nhà n??c, ch?u s? qu?n lý c?a c? quan Nhà n??c có th?m quy?n qu?n lý báo chí, truy?n hình và s? ch? ??o, lãnh ??o c?a B? Công Th??ng v? công tác chuyên môn trong ho?t ??ng báo chí, tuyên truy?n và truy?n hình.

Trung tâm Truy?n thông - Truy?n hình Công Th??ng ho?t ??ng truy?n hình theo Gi?p phép s? 50/GP-BTTTT ngày 08 tháng 02 n?m 2013 c?a B? Thông tin và Truy?n thông.

M?T S? HO?T ??NG CHÍNH:

1. T? ch?c th?c hi?n thông tin, tuyên truy?n ch? tr??ng, chính sách c?a ??ng, pháp lu?t c?a Nhà n??c v? l?nh v?c công nghi?p, th??ng m?i, v? công tác qu?n lý nhà n??c c?a B? Công Th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t và ho?t ??ng ch? ??o ?i?u hành c?a B? Công Th??ng, c?a lãnh ??o B?, b?ng ph??ng ti?n truy?n hình.

2. ??u m?i th?c hi?n các ch??ng trình thông tin, truy?n thông b?ng ph??ng ti?n truy?n hình c?a B? Công Th??ng. Ph?i h?p v?i các ??n v? ch?c n?ng c?a B? xây d?ng các d? án, ch??ng trình thông tin báo chí, truy?n thông Công Th??ng; s?n xu?t các ch??ng trình truy?n hình, chuyên san, tài li?u, phóng s? và các s?n ph?m nghe nhìn v? ngành công Th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

3. Thông tin, tuyên truy?n các ch??ng trình, ho?t ??ng v? xúc ti?n th??ng m?i, ??u t?, du lich, d?ch v?, th??ng hi?u, khuy?n công qu?c gia và khuy?n công ??a ph??ng; thông tin gi?i thi?u s?n ph?m, hàng hóa trong n??c có ti?m n?ng xu?t kh?u, tình hình th? tr??ng trong n??c và qu?c t?, các t? ch?c th??ng m?i, di?n ?àn qu?c t? và khu v?c.

4. Ph? bi?n, gi?i thi?u ki?n th?c khoa h?c, k? thu?t công ngh?, k?t qu? nghiên c?u khoa h?c, ch??ng trình ?ng d?ng khoa h?c công ngh? vào s?n xu?t công nghi?p, các ch??ng trình s?n xu?t s?ch h?n trong công nghi?p, v? s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m hi?u qu?, nghi?p v? th??ng m?i, kinh nghi?m qu?n lý trong và ngoài n??c v? l?nh v?c ngành Công Th??ng.

5. H?p tác, t? ch?c th?c hi?n d?ch v? truy?n thông ?a ph??ng ti?n, ?n ph?m th?c hi?n nhi?m v? thông tin, tuyên truy?n c?a B?, ngành Công Th??ng và h? tr? doanh nghi?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

6. Xây d?ng c? s? d? li?u truy?n thông, truy?n hình ph?c v? công tác cung c?p thông tin, tuyên truy?n công tác qu?n lý nhà n??c c?a B? Công Th??ng.

7. Xây d?ng Website Trung tâm Truy?n thông – Truy?n hình Công Th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Nghiên c?u và ?ng d?ng công ngh? thông tin, k? thu?t thu?c l?nh v?c phát thanh, truy?n hình, thông tin ?i?n t? trong ho?t ??ng truy?n thông, truy?n hình.

8. Ch? trì ho?c ph?i h?p v?i các ??n v? thu?c B? t? ch?c h?i ngh?, h?i th?o, trao ??i kinh nghi?m và b?i d??ng ?ào t?o, t?p hu?n chuyên môn, nghi?p v? v? truy?n thông, truy?n hình ngành Công Th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

TRUNG TÂM TRUY?N THÔNG VÀ TRUY?N HÌNH CÔNG TH??NG
??a ch?: T?ng 8, tòa nhà C?c Xúc ti?n th??ng m?i, 20 Lý Th??ng Ki?t, TP. Hà N?i.
?i?n tho?i: (84) (4) 38245959/22174554
Fax: (84) (4) 39361311
Email: [email protected]; [email protected]

重庆排列三走势图