重庆排列三走势图

H??NG D?N S? D?NG, G?I TIN BÀI

Nh?m t?ng c??ng k?t n?i các ??n v? xúc ti?n th??ng m?i cùng ph?i h?p t? ch?c các ho?t ??ng, s? ki?n ?? mang l?i hi?u qu? cao nh?t và giúp c?ng ??ng doanh nghi?p, ng??i dùng nhanh chóng n?m b?t ???c thông tin, ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i trên toàn qu?c và qu?c t?, C?c Xúc ti?n th??ng m?i r?t hoan nghênh các ??n v? g?i tin, bài ho?t ??ng, s? ki?n xúc ti?n th??ng m?i c?a ??n v?, ??a ph??ng ?? ??ng t?i lên website.

Tin, bài g?i v?:
Phòng Thông tin truy?n thông và Phát tri?n th??ng hi?u
?i?n tho?i:
Email: [email protected]

M?t s? yêu c?u:

??i t??ng:

C?c Xúc ti?n th??ng m?i ?u tiên h? tr? ??ng tin, bài cho các ??i t??ng là t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i chính ph? c?a trung ??ng, ??a ph??ng; hi?p h?i ngành hàng Vi?t Nam.

Các ??i t??ng là ??i s? quán, th??ng v? n??c ngoài t?i Vi?t Nam; t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i n??c ngoài có ??ng ký t?i Vi?t Nam; các ??i t??ng khác ?? ngh? liên h? tr??c khi g?i tin, bài.

N?i dung c?a tin, bài:

Không ???c trái v?i chính sách, quy ??nh c?a ??ng, nhà n??c Vi?t Nam, c?a ??a ph??ng, t? ch?c và ??n v? hoàn toàn t? ch?u trách nhi?m tr??c phát lu?t Vi?t Nam v? n?i dung, hình ?nh, file ?ính kèm, liên k?t site ?ích.

Tin, bài và hình ?nh, file ?ính kèm ph?i có phê duy?t c?a Lãnh ??o ??n v?.

C?c Xúc ti?n th??ng m?i không nh?n tin, bài có n?i dung b?ng/?ính kèm âm thanh, video, ?nh ??ng ho?c các n?i dung này ???c liên k?t t? máy ch? khác, liên k?t ??n site ?ích không phù h?p.

Mi?n trách:

C?c Xúc ti?n th??ng m?i gi?a quy?n biên t?p nh?m ??m b?o th?m m?, k? thu?t mà không c?n thông báo và không ch?u trách nhi?m ??i v?i n?i dung tin, bài, hình ?nh, file ?ính kèm. 

C?c Xúc ti?n th??ng m?i ???c quy?n t? ch?i ??ng tin, bài n?u th?y không ??m b?o các yêu c?u ?ã nêu và các quy ??nh hi?n hành, ho?c g? b? khi có yêu c?u c?a các c?p có th?m quy?n./.

K? thu?t:

N?i dung tin, bài ph?i ? d?ng text (*.txt, *.doc, *.docs)

Dung l??ng m?i ?nh ?ính kèm không quá 500KB m?i ?nh.

Dung l??ng các file ?ính kèm t?ng s? không quá 30MB.

Kích c? ?nh:

 

 

 

 

H? tr? k? thu?t:

Trung tâm ?ng d?ng công ngh? thông tin xúc ti?n th??ng m?i (INTEC)

?i?n tho?i: 04 668 668 15

Email: [email protected]

 

重庆排列三走势图