重庆排列三走势图

CH??NG TRÌNH XÚC TI?N TH??NG M?I QU?C GIA

Quy?t ??nh phê duy?t ch??ng trình hàng n?m 

Ho?t ??ng 

M?i tham gia ch??ng trình 

V?n b?n - Quy trình th? t?c 

Liên h?: Phòng Chính sách phát tri?n xu?t kh?u

?i?n tho?i:(84) (4) 39347628/39345413

Email: [email protected]

 

GI?I THI?U CH??NG TRÌNH


Ngày 15 tháng 11 n?m 2010, Th? t??ng Chính ph? ?ã ra quy?t ??nh s? 72/2010/Q?-TTg ban hành Quy ch? m?i v? vi?c xây d?ng, qu?n lý và th?c hi?n Ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia (XTTMQG) áp d?ng t? n?m 2011 tr? ?i, thay th? Quy?t ??nh s? 279/2005/Q?-TTg ngày 03 tháng 11 n?m 2005 và Quy?t ??nh s? 80/2009/Q?-TTg ngày 21 tháng 5 n?m 2009 ?ã h?t hi?u l?c vào n?m 2010.

M?c tiêu chính c?a Ch??ng trình Xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia là nh?m t?ng c??ng ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i, phát tri?n xu?t kh?u, th? tr??ng trong n??c, th??ng m?i mi?n núi, biên gi?i và h?i ??o; Góp ph?n nâng cao n?ng l?c c?nh tranh trong s?n xu?t, kinh doanh c?a c?ng ??ng doanh nghi?p Vi?t Nam; G?n k?t các ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i, ??u t? và du l?ch.

Quy ch? xây d?ng, qu?n lý và th?c hi?n Ch??ng trình XTTMQG ???c xây d?ng d?a trên vi?c ti?p thu nh?ng n?i dung phù h?p ?ã ???c th?c thi t?t trong giai ?o?n v?a qua ??ng th?i s?a ??i nh?ng n?i dung không còn phù h?p v?i th?c ti?n; nghiên c?u, tham kh?o quy ??nh và n?i dung XTTM c?a các n??c, ?? ra n?i dung, gi?i pháp phù h?p v?i thông l? qu?c t?, áp d?ng ph??ng th?c h? tr? m?i phù h?p v?i th?c ti?n Vi?t Nam.

Quy ch? xây d?ng, qu?n lý và th?c hi?n ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia g?m 4 ch??ng 20 ?i?u, g?m các ?i?m ?áng chú ý sau:

1. V? n?i dung Ch??ng trình: Quy ch? m?i k?t h?p c? n?i dung Ch??ng trình XTTM ??nh h??ng xu?t kh?u, Ch??ng trình XTTM th? tr??ng trong n??c và Ch??ng trình XTTM mi?n núi, biên gi?i và h?i ??o v?i nhi?u n?i dung m?i. Quy ch? c?ng quy ??nh chi ti?t và c? th? h?n n?i dung h? tr? nh?m t?o ?i?u ki?n cho các ??n v? ch? trì Ch??ng trình có th? xây d?ng, tri?n khai ?? án hi?u qu? h?n.

2. V? kinh phí th?c hi?n ch??ng trình: Ngu?n kinh phí nhà n??c h? tr? cho Ch??ng trình ???c giao cho B? Công Th??ng ngay t? ??u n?m n?m trong t?ng d? toán chi ngân sách hàng n?m c?a B? Công Th??ng. ?i?u này s? t?o ?i?u ki?n ??y nhanh vi?c phê duy?t, c?p kinh phí và tri?n khai ?? án c?a các ??n v? ch? trì, t?o ?i?u ki?n ?? doanh nghi?p có th? tích c?c tham gia các ho?t ??ng XTTM ngay t? ??u n?m nh? thông l? qu?c t?, t?ng c??ng ???c hi?u qu? Ch??ng trình XTTMQG, giúp doanh nghi?p t?n d?ng ???c thêm nhi?u các c? h?i kinh doanh.

3. V? m?c h? tr? và ?i?u ki?n h? tr?: ?i?u ki?n h? tr? ???c c? th? hoá và t?ng m?c h? tr? ??i v?i nh?ng n?i dung khuy?n khích th?c hi?n nh? ?ón ?oàn nh?p kh?u vào Vi?t Nam mua hàng. Quy ch? c?ng quy ??nh các ?i?u ki?n c? th?, ch?t ch? h?n ??i v?i vi?c xây d?ng và phê duy?t ?? án ?? t?ng c??ng hi?u qu? và ch?t l??ng ho?t ??ng XTTM ? n??c ngoài.

4. V? trình t?, th? t?c xây d?ng, ti?p nh?n, ?ánh giá, th?m ??nh, phê duy?t, ?i?u ch?nh và ch?m d?t th?c hi?n ?? án XTTMQG: ?i?m m?i c?a Quy ch? là vi?c t?o ?i?u ki?n phê duy?t và th?c hi?n các ?? án dài h?n. ??i v?i các ?? án mà quá trình th?c hi?n kéo dài qua 2 n?m tài chính, B? Công Th??ng s? xem xét phê duy?t v? n?i dung 1 l?n và c?p kinh phí h? tr? t?ng n?m, theo ti?n ?? ???c phê duy?t trong ?? án. Vi?c này c?ng t?o ?i?u ki?n th?i gian ?? ??n v? ch? trì Ch??ng trình có th?i gian chu?n b? k? cho vi?c th?c hi?n nh?ng ?? án ??u n?m ngay t? n?m tr??c n?m k? ho?ch.

Quy ch? quy ??nh c? th? h?n các tr??ng h?p ?i?u ch?nh và ch?m d?t vi?c th?c hi?n ?? án nh?m ràng bu?c thêm trách nhi?m c?a các ??n v? ch? trì Ch??ng trình trong vi?c tri?n khai và qu?n lý th?c hi?n các ?? án XTTM. ??i v?i kinh phí còn d? t? vi?c ?i?u ch?nh ho?c ch?m d?t th?c hi?n ?? án, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n ?? B? Công Th??ng th?c hi?n vi?c ?i?u chuy?n kinh phí còn d? t? vi?c ?i?u ch?nh ?? phê duy?t các ?? án m?i.

5. ??i v?i ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i c?a các ??a ph??ng: Chính ph? giao ?y ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng c?n c? vào Quy ch? xây d?ng n?i dung xúc ti?n th??ng m?i và m?c h? tr? kinh phí phù h?p v?i th?c t? c?a ??a ph??ng. Ngu?n kinh phí h? tr? ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i c?a các ??a ph??ng ???c th?c hi?n tr?c ti?p t? ngu?n ngân sách ??a ph??ng và các ngu?n tài chính h?p pháp khác. B? tr??ng B? Công Th??ng xem xét phê duy?t các ?? án xúc ti?n th??ng m?i thu?c Ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia th?c hi?n t?i ??a ph??ng có h? tr? t? ngân sách Trung ??ng.

重庆排列三走势图 皇冠足球即时赔率 内蒙古十一选五 体球手机比分 7星彩 比分直播188 浙江20选5 宁夏体彩11选五走势图 深圳风采 贝捷娱乐注册、 北京赛车
皇冠足球即时赔率 内蒙古十一选五 体球手机比分 7星彩 比分直播188 浙江20选5 宁夏体彩11选五走势图 深圳风采 贝捷娱乐注册、 北京赛车