重庆排列三走势图

CH??NG TRÌNH XÂY D?NG TH??NG HI?U NGÀNH TH?C PH?M VI?T NAM
(VIETNAM FOOD BRANDING PROGRAM)

Th?c hi?n ch? ??o c?a Chính ph?, B? Công Th??ng ch? trì, ph?i h?p v?i các b?, ngành, các ??a ph??ng, các hi?p h?i ngành hàng, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i và các doanh nghi?p liên quan tri?n khai th?c hi?n Ch??ng trình xây d?ng th??ng hi?u ngành th?c ph?m Vi?t Nam. Ch??ng trình là m?t c?u ph?n c?a Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia, theo ??nh h??ng xây d?ng và phát tri?n th??ng hi?u các ngành hàng có th? m?nh xu?t kh?u và kh? n?ng c?nh tranh c?a Vi?t Nam, trong ?ó t?p trung ?? cao các giá tr? liên quan tr?c ti?p t?i ngành th?c ph?m Vi?t Nam.

1. M?c tiêu
Ch??ng tri?nh nh?m xây d?ng, qu?ng bá hi?u qu? m?t hình ?nh chung c?a ngành th?c ph?m Vi?t Nam, t?ng c??ng nh?n th?c và công nh?n ? quy mô qu?c t? v? giá tr? c?a th?c ph?m Vi?t Nam, qua ?ó góp ph?n thúc ??y t?ng tr??ng c?a ngành th?c ph?m, t?ng c??ng công tác xúc ti?n th??ng m?i, ??y m?nh xu?t kh?u các m?t hàng th?c ph?m c?a Vi?t Nam ra th? tr??ng th? gi?i.

2. N?i dung và mô hình tri?n khai
B? Công Th??ng ?ã kh?i ??ng công tác chu?n b? cho Ch??ng trình xây d?ng th??ng hi?u ngành th?c ph?m Vi?t Nam t? cu?i n?m 2014.
- Ch??ng trình ???c tri?n khai theo h??ng là m?t quá trình nghiên c?u v? chi?n l??c xây d?ng và phát tri?n th??ng hi?u, k?t h?p v?i tri?n khai áp d?ng cho toàn b? h? th?ng ngành th?c ph?m, ???c th?c hi?n d??i hình th?c m?t chi?n d?ch t? v?n, xây d?ng n?ng l?c phát tri?n s?n ph?m/ th? tr??ng, truy?n thông, qu?ng bá, ti?p th? xây d?ng hình ?nh ngành th?c ph?m qu?c gia.
- B? Công Th??ng, B? Nông nghi?p & Phát tri?n nông thôn và các B?/ Ngành ph?i h?p trong vai trò ch? ??o, ??nh h??ng cho s? phát tri?n dài h?n, b?n v?ng c?a Ch??ng trình; ph?i h?p xây d?ng chi?n l??c và th?c hi?n các ho?t ??ng xúc ti?n, qu?ng bá c? th? ? t?m qu?c gia.
- Các hi?p h?i ngành hàng th?c ph?m, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i và các ??a ph??ng tham gia Ch??ng trình ?óng vai trò là h?t nhân trong quá trình xây d?ng th??ng hi?u. Trên c? s? th?ng nh?t quan ?i?m, cách làm, cam k?t tuân th? theo các giá tr? c?a Ch??ng trình, các Bên cùng th?ng nh?t th? hi?n m?t thông ?i?p, m?t hình ?nh chung v? ngành th?c ph?m Vi?t Nam ra th? gi?i.
- V? vai trò c?a doanh nghi?p: các doanh nghi?p tham gia Ch??ng trình ???c l?a ch?n thông qua Ch??ng trình Xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia là các doanh nghi?p có uy tín; có s?n ph?m ch?t l??ng cao phù h?p v?i các tiêu chu?n qu?c t?; có n?ng l?c s?n xu?t, xu?t kh?u; có nhân s? ?? kh? n?ng, nghi?p v? kinh doanh qu?c t? và cam k?t tuân th? các giá tr?, các quy ??nh c?a Ch??ng trình.
- Ch??ng trình không ph?i là m?t ch??ng trình c?p nhãn hi?u ch?ng nh?n cho doanh nghi?p ??t chu?n. Ch??ng trình t?o ?i?u ki?n và c? h?i cho các doanh nghi?p tham gia m? r?ng phát tri?n th? tr??ng. Ng??c l?i Ch??ng trình ?òi h?i các doanh nghi?p tham gia có trách nhi?m tuân th? các giá tr? c?a Ch??ng trình, ?óng góp công s?c vào vi?c xây d?ng m?t hình ?nh chung tích c?c và n?ng ??ng v? ngành th?c ph?m Vi?t Nam.

3. K? ho?ch tri?n khai
Ch??ng trình g?m 4 giai ?o?n:
- Giai ?o?n 1: Xác ??nh m?c tiêu và ph??ng pháp (2015)
- Giai ?o?n 2: Nghiên c?u và phân tích (2015)
- Giai ?o?n 3: Xây d?ng Chi?n l??c (2016- 6/2017)
- Giai ?o?n 4: Tri?n khai th?c hi?n Chi?n l??c (2017-2020).

Trang thông tin ch??ng trình: www.facebook.com/VietnamFoodBranding

Thông tin liên h?:
C?C XÚC TI?N TH??NG M?I
PHÒNG NGHIÊN C?U PHÁT TRI?N TH? TR??NG
??a ch?: T?ng 4, S? 20 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i
?i?n tho?i: (84) 4 3934 8145
Email: [email protected]
Website: www.ktvbm.tw


Hình ?nh m?t s? ho?t ??ng liên quan ??n ch??ng trình

 

 

 

 

 

 

 

重庆排列三走势图