重庆排列三走势图

CH??NG TRÌNH TH??NG HI?U QU?C GIA VI?T NAM

M?i ??ng ký tham gia Ch??ng trình

Ho?t ??ng

S? ki?n

Tài li?u liên quan 

Liên h?: Phòng Thông tin truy?n thông & Phát tri?n th??ng hi?u

?i?n tho?i: (84) (4) 39347628/39348143

Email: [email protected] ; [email protected]

I. GI?I THI?U CH??NG TRÌNH

1. Ch??ng tri?nh Th??ng hiê?u Quô?c gia Vi?t Nam ????c Thu? t???ng Chi?nh phu? phê duyê?t ta?i Quy?t ??nh s? 253/2003/Q?-TTg ngày 25 tháng 11 n?m 2003, giao B? Công Th??ng là c? quan th??ng tr?c, ch?u trách nhi?m ph?i h?p v?i các B?, Ngành tri?n khai. Ch??ng trình h???ng t??i mu?c ?i?ch:

- Xây d?ng hình ?nh v? Vi?t Nam là m?t qu?c gia có uy tín v? hàng hoá và d?ch v? ?a d?ng phong phú v?i ch?t l??ng cao.

- Nâng cao s?c c?nh tranh cho các th??ng hi?u s?n ph?m Vi?t Nam trên th? tr??ng trong n??c và qu?c t? trong quá trình h?i nh?p. Khuy?n khích xu?t kh?u s?n ph?m công nghi?p ch? bi?n, gi?m t? tr?ng xu?t kh?u nguyên li?u thô;

- T?ng c??ng s? nh?n bi?t c?a các nhà phân ph?i và ng??i tiêu dùng trong và ngoài n??c ??i v?i các s?n ph?m mang th??ng hi?u Vi?t Nam;

Xây d?ng hình ?nh Vi?t Nam g?n v?i các giá tr? “Ch?t l??ng - ??i m?i, sáng t?o - N?ng l?c tiên phong”. T?ng thêm uy tín, ni?m t? hào và s?c h?p d?n cho ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam, góp ph?n khuy?n khích du l?ch và thu hút ??u t? n??c ngoài.

Theo phê duy?t c?a Th? t??ng Chính ph? t?i Công v?n s? 9224/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 n?m 2011, B? tr??ng B? Công Th??ng ?ã ký Quy?t ??nh s? 984/Q?-BCT ngày 06 tháng 3 n?m 2012 v? vi?c ban hành Quy ch? xây d?ng và th?c hi?n Ch??ng trình Th??ng hi?u Qu?c gia (THQG) t? n?m 2012 tr? ?i.

2. Ba ??c ?i?m chính c?a Ch??ng trình:

- Ch??ng trình Th??ng hi?u Qu?c gia là ch??ng trình duy nh?t c?a Chính ph? Vi?t Nam ti?n hành v?i m?c ?ích qu?ng bá hình ?nh qu?c gia, th??ng hi?u qu?c gia thông qua th??ng hi?u s?n ph?m (hàng hóa và d?ch v?). ?ây là m?t ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i dài h?n nh?m xây d?ng, qu?ng bá tên th??ng m?i, ch? d?n ??a lý và nhãn hi?u hàng hoá, d?ch v? c?a Vi?t Nam trên th? tr??ng trong và ngoài n??c;

- Bi?u tr?ng Th??ng hi?u Qu?c gia có t?a ?? Giá tr? Vi?t Nam (Vietnam Value) ???c trao cho các th??ng hi?u s?n ph?m ?áp ?ng h? th?ng tiêu chí c?a Ch??ng trình. Vi?c l?a ch?n các doanh nghi?p có th??ng hi?u s?n ph?m ??t Th??ng hi?u Qu?c gia (THQG) ???c ti?n hành 2 n?m m?t l?n, nh?m m?c ?ích khuy?n khích các doanh nghi?p ti?p t?c chia s? và theo ?u?i các giá tr? c?a Ch??ng trình Th??ng hi?u Qu?c gia Vi?t Nam là Ch?t l??ng - ??i m?i, Sáng t?o - N?ng l?c tiên phong. Trên c? s? phát huy các giá tr? này, doanh nghi?p s? tr? thành doanh nghi?p d?n ??u trong ngành, l?nh v?c mình kinh doanh, s?n xu?t d?a trên vi?c không ng?ng ??i m?i, sáng t?o và nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m;

- Ch??ng trình không ph?i là m?t gi?i th??ng th??ng hi?u. Vi?c l?a ch?n các th??ng hi?u s?n ph?m ??t THQG ch? là s? kh?i ??u ?? các doanh nghi?p tr? thành ??i tác c?a Ch??ng trình. Nhà n??c không làm thay cho doanh nghi?p nh?ng s? ??ng ra b?o tr? cho các th??ng hi?u s?n ph?m có ch?t l??ng và uy tín kinh doanh, nh?m giúp các doanh nghi?p Vi?t Nam t?o ch? ??ng v?ng vàng trên th? tr??ng trong n??c và có ?i?u ki?n phát tri?n th??ng hi?u c?a mình ra th? gi?i.

3. N?i dung c? b?n c?a Ch??ng trình Th??ng hi?u Qu?c gia t? n?m 2012 tr? ?i:

- Xây d?ng môi tr??ng phát tri?n th??ng hi?u thuâ?n l??i thông qua vi?c ph?i h?p các ch??ng trình và ho?t ??ng có s? t??ng ??ng v? m?c tiêu và n?i dung do các B?/ngành và t? ch?c h?u quan ?ang th?c hi?n nh?m t?o l?p c? ch? chính sách ??ng b? và s? d?ng hi?u qu? ngu?n l?c c?a Nhà n??c dành cho l?nh v?c xây d?ng th??ng hi?u s?n ph?m;

- Ti?p t?c h? tr? doanh nghi?p xây d??ng n?ng l??c pha?t triê?n th??ng hiê?u thông qua ca?c hoa?t ?ô?ng ?a?o ta?o, t? vâ?n va? thông tin nh?m nâng cao trình ?? s?n xu?t, kinh doanh và n?ng l?c c?nh tranh c?a s?n ph?m, phát tri?n xu?t kh?u, m? mang th? tr??ng n?i ??a làm n?n t?ng ?? xây d?ng THQG;

- Xây d??ng va? pha?t triê?n th??ng hiê?u theo nga?nh ha?ng thông qua hô? tr?? ca?c hiê?p hô?i nga?nh ha?ng co? n?ng l??c ca?nh tranh xuâ?t khâ?u xây d??ng va? th??c hiê?n chiê?n l???c pha?t triê?n th??ng hiê?u sa?n phâ?m cho nga?nh;

- T?ng c???ng qua?ng ba? Ch??ng trình THQG va? ca?c sa?n phâ?m ?a?t THQG thông qua ca?c kênh thông tin truyê?n thông ?a?i chu?ng, ca?c s?? kiê?n th??ng ma?i quô?c tê? trong va? ngoa?i n???c va? gia?o du?c y? th??c t?? ha?o dân tô?c b??ng viê?c s?? du?ng sa?n phâ?m mang th??ng hiê?u Viê?t Nam.

4. Tham gia vào Ch??ng trình, doanh nghi?p s? ???c h??ng m?t s? quy?n l?i, nh?ng c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c t? thân doanh nghi?p ?ã cam k?t s? liên t?c t? hoàn thi?n mình, quy?t tâm xây d?ng và tri?n khai các ch??ng trình hành ??ng trong doanh nghi?p theo nh?ng giá tr? c?a Ch??ng trình. Hai n?m m?t l?n, các th??ng hi?u s?n ph?m c?a doanh nghi?p s? ???c Ch??ng trình ?ánh giá l?i. Ch? nh?ng th??ng hi?u ?áp ?ng ?? tiêu chí m?i ???c ti?p t?c tham gia Ch??ng trình. Các ??n v? vi ph?m các tiêu chí, quy ??nh c?a Ch??ng trình s? không ???c ti?p t?c tham gia.

5. Bi?u tr?ng th??ng hi?u qu?c gia ???c thi?t k? bao g?m ph?n hình ?nh và ph?n ch?. Ph?n hình ?nh th? hi?n cách ?i?u nh?ng cánh chim h?c, thi?t k? theo phong cách hi?n ??i, ?ang tung bay v? b?n h??ng. Nh?ng cánh chim h?c x?p nh? hình m?t bông hoa ?ang n?, th? hi?n s? phát tri?n không ng?ng c?a ??t n??c nói chung và n?n kinh t? nói riêng. Nh?ng cánh chim h?c v?a th? hi?n s? k? th?a l?ch s?, truy?n th?ng t?t ??p c?a dân t?c, v?a th? hi?n s? th?ng nh?t trong ý chí và quy?t tâm ??a hình ?nh ??t n??c, s?n ph?m hàng hóa và d?ch v? c?a Vi?t Nam ra kh?p th? gi?i. Ph?n ch? g?m hai ch? Vietnam Value (Giá tr? Vi?t Nam), ?? c?p t?i ba giá tr? Ch?t l??ng - ??i m?i, Sáng t?o - N?ng l?c tiên phong là nh?ng y?u t? tr? c?t c?a Ch??ng trình - nh?ng giá tr? n?n t?ng ??i v?i s? phát tri?n b?n v?ng trong th?i k? h?i nh?p kinh t? qu?c t? ngày càng sâu r?ng./.

II. LOGO Ch??ng trình

III. Ngày Th??ng hi?u vi?t nam (20/4)

T? n?m 2008, ngày 20/4 hàng n?m chính th?c ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t tr? thành ngày Th??ng hi?u Vi?t Nam nh?m tôn vinh doanh nghi?p, qu?ng bá th??ng hi?u và hình ?nh Vi?t Nam trong ?i?u ki?n h?i nh?p kinh t? qu?c t?.

重庆排列三走势图 友乐广西麻将新版本 中国足球即时指数 吉林十一选五 310大赢家比分网 河北排列7 幸运彩是官方的吗 北京pk10 脉动棋牌官网 spb01体球网即时比分 足球比分直播即时比分
友乐广西麻将新版本 中国足球即时指数 吉林十一选五 310大赢家比分网 河北排列7 幸运彩是官方的吗 北京pk10 脉动棋牌官网 spb01体球网即时比分 足球比分直播即时比分