重庆排列三走势图

Thông tin

Ch??ng trình “Nâng cao n?ng l?c c?nh tranh xu?t kh?u cho các doanh nghi?p nh? và v?a Vi?t Nam thông qua h? th?ng xúc ti?n th??ng m?i ??a ph??ng”

Doanh nghi?p v?a và nh? (DNNVV) là m?t thành ph?n quan tr?ng c?a n?n kinh t? Vi?t Nam, v?i ??c tính t?i th?i ?i?m cao nh?t vào n?m 2012 là kho?ng 700.000 doanh nghi?p và ?óng góp g?n 50% GDP c?a c? n??c. Kh?i doanh nghi?p này c?ng t?o ra s? l??ng vi?c làm s? d?ng ??n 61% l?c l??ng lao ??ng n??c ta. Trong c? c?u ngành ngh? c?a DNNVV kho?ng 43% ho?t ??ng trong l?nh v?c s?n xu?t ch? t?o, 24% trong l?nh v?c th??ng m?i và phân ph?i, s? còn l?i ho?t ??ng trong l?nh v?c d?ch v? và liên quan ??n nông nghi?p. Tuy nhiên kho?ng 85% trong s? DNNVV Vi?t Nam có s? v?n d??i 250.000 ?ô-la M? và s? d?ng 50 nhân công. ?ây c?ng là kh?i doanh nghi?p ???c Nhà n??c quan tâm, h? tr? phát tri?n b?ng nhi?u chính sách ?u ?ãi và ???c ??i x? bình ??ng v?i các thành ph?n khác trong n?n kinh t?. 

M?c dù ?óng vai trò r?t quan tr?ng trong l?nh v?c phát tri?n kinh t?-xã h?i c?a ??t n??c nh?ng s? tham gia c?a các DNNVV vào ho?t ??ng kinh t? ??i ngo?i, nh?t là xu?t kh?u – ??ng l?c quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a Vi?t Nam trong g?n 30 n?m qua, th?c s? còn r?t khiêm t?n n?u ??t trong b?i c?nh chúng ta ?ã h?i nh?p nhanh và sâu vào n?n kinh t?  khu v?c và th? gi?i. V?i m?c ?óng góp theo ??c tính kho?ng 10% kim ng?ch xu?t kh?u c? n??c t? 52.000 DNNVV tr?c ti?p tham gia vào xu?t kh?u, có th? nói r?ng ti?m n?ng c?a các DNNVV Vi?t Nam còn r?t nhi?u trong l?nh v?c xu?t kh?u, k? c? xu?t kh?u gián ti?p khi tham gia các chu?i giá tr? ngành hàng xu?t kh?u hi?n nay mà c? th? nh?t là chính sách khuy?n khích phát tri?n ngành công nghi?p h? tr? v?i ??i t??ng m?c tiêu chính là các doanh nghi?p SMEs. 

T? th?c tr?ng chung trên ?ây c?a kh?i DNNVV và trên c? s? cách ti?p c?n v? phát tri?n xu?t kh?u theo h? th?ng, trong ?i?u ki?n phát tri?n c?a các DNNVV c?ng nh? h? th?ng xúc ti?n th??ng m?i và h? tr? doanh nghi?p (XTTM) t?i ??a ph??ng còn nhi?u h?n ch?, C?c Xúc ti?n th??ng m?i (XTTM) ?ã ti?n hành kh?o sát, nghiên c?u trong giai ?o?n 2010-2012 và ?? xu?t m?t ch??ng trình h? tr? k? thu?t nhi?u n?m th?c hi?n t?i ??a ph??ng v?i m?c tiêu nâng cao n?ng l?c c?nh tranh xu?t kh?u cho các DNNVV xu?t kh?u t?i ??a ph??ng k?t h?p v?i xây d?ng n?ng l?c b?n v?ng cho h? th?ng Trung tâm XTTM và các t? ch?c h? tr? th??ng m?i ??a ph??ng t?i các vùng kinh t? tr?ng ?i?m d??i s? d?n d?t c?a C?c XTTM. ?? xu?t ?ã nh?n ???c s? ?ng h? cao c?a các B? ngành trung ??ng, chính quy?n và c? quan, t? ch?c liên quan t?i các vùng kinh t? tr?ng ?i?m B?c B?, Trung B? và Tây Nam B?, và ??c bi?t là tài tr? c?a Chính ph? Th?y S? thông qua C?c kinh t? Liên bang Th?y S? (SECO) ?? th?c hi?n ch??ng trình.  ?? xu?t này ??ng th?i là b??c ti?p n?i và phát tri?n nh?ng k?t qu? ??t ???c t? D? án VIE61/94 “H? tr? XTTM và phát tri?n xu?t kh?u t?i Vi?t Nam” c?ng do C?c XTTM th?c hi?n trong giai ?o?n 2004-2010 v?i s? tài tr? c?a SECO. (Tham kh?o toàn b? tài li?u c?a D? án VIE 61/94 t?i ?ây)

Sau quá trình chu?n b? chu ?áo và ???c s? phê duy?t c?a Th? t??ng Chính ph?, vào ngày 31 tháng 5 n?m 2013 t?i Hà N?i, ??i di?n Chính ph? Vi?t Nam và Th?y S? ?ã ký Hi?p ??nh h? tr? k? thu?t b?ng v?n ODA c?a Th?y S? cho Ch??ng trình “Nâng cao n?ng l?c c?nh tranh xu?t kh?u cho DNNVV Vi?t Nam thông qua h? th?ng XTTM ??a ph??ng”. Ch??ng trình có t?ng kinh phí là 3.890.570 ?ô-la M? (Th?y S? ?óng góp 3.320.000 ?ô-la M? và Vi?t Nam ?óng góp 570.570 ?ô-la M?), th?c hi?n theo ph??ng th?c Qu?c gia ?i?u hành, do B? Công Th??ng Vi?t Nam là c? quan ch? ch??ng trình giao cho C?c XTTM th?c hi?n trong th?i gian 4 n?m t? ngày 1 tháng 6/2013 ??n ngày 31 tháng 5 n?m 2017. Ch??ng trình ???c chính th?c kh?i ??ng t?i Hà N?i trong tháng 6/2013 và t?i ??a ph??ng (H?i Phòng, ?à N?ng và C?n Th?) trong tháng 7/2013. C?ng trong tháng 7/2013, C?c XTTM ?ã hoàn t?t vi?c thành l?p Ban qu?n lý Ch??ng trình (PMU) v?i s? tham gia c?a các ?i?u ph?i viên ch??ng trình c?p vùng ??ng th?i là lãnh ??o các Trung tâm XTTM ??u m?i t?i các vùng kinh t? tr?ng ?i?m nêu trên. 

V? k? ho?ch ho?t ??ng, Ch??ng trình ???c tri?n khai theo hai giai ?o?n: (1) Giai ?o?n kh?i ??ng trong th?i gian 15 tháng ??u tiên và (2) Giai ?o?n chính t? n?m th? hai ??n khi k?t thúc Ch??ng trình. Các k?t qu? chính c?a Ch??ng trình d? ki?n s? ??t ???c bao g?m:

  1. Nâng cao n?ng l?c c?nh tranh xu?t kh?u c?a DNNVV ??a ph??ng c?ng nh? c?a các Trung tâm XTTM ??a ph??ng, qua ?ó h? tr? các DNNVV ch? ??ng trong ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh và xúc ti?n xu?t kh?u.
  2. Xây d?ng môi tr??ng chính sách và c? ch? h? tr? thu?n l?i h?n cho các DNNVV trong ho?t ??ng xu?t kh?u và XTTM, trong ?ó ?áng chú ý là vi?c h? tr? th?c hi?n sáng ki?n thành l?p H?i ??ng Xu?t kh?u qu?c gia.
  3. Ti?p t?c h? tr? nâng cao vai trò d?n d?t và h? tr? c?a C?c XTTM ?? ??m b?o các k?t qu? ??t ???c ? trên có tính b?n v?ng.

Tri?n khai theo các ??nh h??ng trên và xác ??nh giai ?o?n kh?i ??ng có tính ch?t ??t n?n móng cho các n?m sau, Ch??ng trình ?ã ti?n hành báo cáo ?ánh giá Ti?m n?ng xu?t kh?u qu?c gia và các vùng trong ba l?nh v?c là công nghi?p, nông nghi?p và d?ch v?, và hai ngành th? công m? ngh? và th?y s?n. Trên c? s? k?t qu? ?ánh giá, Ch??ng trình s?  s? ph?i h?p v?i các ??a ph??ng xây d?ng các K? ho?ch phát tri?n xu?t kh?u vùng nh?m ?? ra k? ho?ch hành ??ng c? th? cho các n?m ti?p theo.

??ng th?i, Ch??ng trình c?ng th?c hi?n ?ánh giá n?ng l?c th? ch? c?a h? th?ng XTTM ??a ph??ng và kh?i DNNVV t?i ??a ph??ng ?? ??a ra khuy?n ngh? và bi?n pháp nâng cao n?ng l?c h? tr? b?n v?ng cho các Trung tâm XTTM ??a ph??ng. ?ây ???c coi là ??u vào r?t quan tr?ng cho k? ho?ch ho?t ??ng các n?m ti?p theo c?a Ch??ng trình. Ngoài ra, Ch??ng trình còn h? tr? thành l?p các Ban t? v?n Ch??ng trình và M?ng l??i XTTM v?i s? tham gia c?a các Trung tâm XTTM ??a ph??ng, các t? ch?c h? tr? th??ng m?i, hi?p h?i doanh nghi?p và ngành hàng c?ng nh? DNNVV t?i các vùng nh?m t?ng c??ng s? ph?i h?p, g?n k?t ch?t ch? gi?a các ??i t??ng h??ng l?i này, qua ?ó góp ph?n kh?ng ??nh vai trò c?a các t? ch?c và doanh nghi?p ??a ph??ng trong tri?n khai Ch??ng trình. M?ng l??i XTTM vùng do m?t Trung tâm XTTM ???c c? làm ??u m?i (m?ng l??i phía B?c do Trung tâm XTTM H?i Phòng, mi?n Trung do Trung tâm XTTM ?à N?ng và vùng Tây Nam B? do Trung tâm XTTM-?T C?n Th? làm ??u m?i) và lãnh ??o các Trung tâm này ??ng th?i ??m nh?n vai trò ?i?u ph?i viên Ch??ng trình ? các vùng. 

Mô hình t? ch?c c?a Ch??ng trình v?i c?u trúc ch?t ch? nh? v?y ??m b?o ch??ng trình theo sát ???c nhu c?u th?c t? c?a ??a ph??ng và gi? m?i liên h? th??ng xuyên v?i các m?ng l??i ?? h? tr? k?p th?i cho các doanh nghi?p và t? ch?c. Chính vì v?y, t?i cu?c h?p Ban ch? ??o qu?c gia ch??ng trình di?n ra vào tháng 1/2014 v?a qua, các B? ngành thành viên Ban ch? ??o và nhà tài tr? SECO ?ã ?ánh giá cao nh?ng k?t qu? ??t ???c trong 6 tháng ??u tiên và tin t??ng r?ng Ch??ng trình s? k?t thúc giai ?o?n kh?i ??ng thành công.

Giai ?o?n chính c?a Ch??ng trình b?t ??u vào ??u n?m 2015, sau khi Ch??ng trình hoàn thi?n b?n k? ho?ch nhi?u n?m giai ?o?n 2015-2017 và k? ho?ch ho?t ??ng n?m 2015 và ???c Ban ch? ??o qu?c gia phê duy?t t?i phiên h?p th? hai c?a n?m 2014 vào kho?ng tháng 9/2014. Trong giai ?o?n này, Ch??ng trình ?ã tri?n khai ??ng b? nhi?u ho?t ??ng h? tr? k? thu?t c? th? và tr?c ti?p ??n các DNNVV ???c ?u tiên l?a ch?n t?i các khu v?c c?ng nh? ??n các Trung tâm XTTM ??a ph??ng là thành viên các M?ng l??i XTTM vùng nêu trên, v?i s? tham gia c?a các ??n v? chuyên môn thu?c C?c XTTM,  và các Hi?p h?i ngành hàng XK liên quan ??n các l?nh v?c ???c các m?ng l??i th?ng nh?t l?a ch?n. Các ho?t ??ng trên v? c? b?n ?ã hi?n th?c hóa K? ho?ch phát tri?n xu?t kh?u vùng ???c xây d?ng và phê duy?t trong giai ?o?n kh?i ??ng, v?i s? tham v?n c?a các c? quan, t? ch?c XTTM và h? tr? doanh nghi?p t?i ??a ph??ng c?ng nh? khuy?n ngh? c?a chính các DNNVV trong các ??a bàn th?c hi?n Ch??ng trình.

V?i cách ti?p c?n t? d??i lên, b?t ??u t? các doanh nghi?p và t? ch?c t?i c? s?, ?? xây d?ng k? ho?ch hành ??ng k?t h?p v?i ph??ng th?c qu?n lý theo mô hình Qu?c gia ?i?u hành ???c t? ch?c ch?t ch? t? trên xu?ng, Ch??ng trình ch?c ch?n s? n?m b?t và ?áp ?ng ???c yêu c?u c?p thi?t và th?c t? c?a các DNNVV và h? th?ng XTTM t?i ??a ph??ng trong vi?c nâng cao n?ng l?c s?n xu?t kinh doanh và xúc ti?n xu?t kh?u hi?n nay, qua ?ó góp ph?n th?c hi?n thành công Chi?n l??c xu?t nh?p kh?u qu?c gia giai ?o?n 2011-2020 và ??y nhanh ti?n trình h?i nh?p kinh t? c?a n??c ta v?i khu v?c và th? gi?i.

?? có thêm chi ti?t, xin liên h? :

Ban Qu?n lý Ch??ng trình

C?c Xúc ti?n Th??ng m?i Vi?t Nam, B? Công Th??ng

??a ch?: T?ng 5, 20 Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i, Vi?t Nam

?i?n tho?i: (84 4) 39348143/ext: 89

Fax: (84 4) 39344260

 

Hình ?nh m?t s? ho?t ??ng liên quan ??n ch??ng trình

重庆排列三走势图 广西十一选五 微乐广西麻将最新版下载 波音投注澳门足球指数 凯发彩票app地址大全 中国移动棋牌斗地主 河北20选5 王者荣耀电竞比分 辛运28 云南快乐十分 盈网球比分
广西十一选五 微乐广西麻将最新版下载 波音投注澳门足球指数 凯发彩票app地址大全 中国移动棋牌斗地主 河北20选5 王者荣耀电竞比分 辛运28 云南快乐十分 盈网球比分