重庆排列三走势图

Th?ng báo m?i báo giá cung c?p d?ch v? t? ch?c Di?n ?àn Xúc ti?n xu?t kh?u 2019

?? ph?c v? cho vi?c t? ch?c Di?n ?àn Xúc ti?n xu?t kh?u 2019 t?i Hà N?i, C?c Xúc ti?n th??ng m?i có nhu c?u thuê ??i tác th?c hi?n cung c?p 02 gói d?ch v? ph?c v? Di?n ?àn. C? th? nh? sau:

1. Yêu c?u chung:

- Th?c hi?n cung c?p gói d?ch v? in ?n tài li?u và gói d?ch v? h?i tr??ng và thi?t b? ph?c v? t? ch?c Di?n ?àn Xúc ti?n xu?t kh?u t?i Hà N?i theo yêu c?u c?a C?c XTTM.

Trong quá trình tri?n khai, ph?i ph?i h?p ch?t ch? v?i C?c XTTM.

2. N?i dung công vi?c:Th?c hi?n cung c?p d?ch v? ph?c v? Di?n ?àn Xúc ti?n xu?t kh?u 2019 theo các n?i dung c? th? ?ính kèm.

a) H?ng m?c in ?n tài li?u ph?c v? Di?n ?àn.

b) H?ng m?c thuê h?i tr??ng và thi?t b? ph?c v? Di?n ?àn.

3. Th?i gian: 8h - 12h ngày 12 tháng 4 n?m 2019

4. ??a ?i?m: Trung tâm H?i ngh? qu?c t?, 11 Lê H?ng Phong, Hà N?i

5. Ghi chú: Báo giá c? th? các chi phí nh? trong n?i dung ?ính kèm. Báo giá ?ã bao g?m thu? VAT.Kinh phí: ngu?n kinh phí ngân sách nhà n??c.

6. Th?i h?n hoàn thành: tháng 4/2019.

?? ngh? các ??n v? có kh? n?ng và nhu c?u tham gia g?i Báo giá v? C?c XTTM tr??c 11h00 ngày 29 tháng 3 n?m 2019./.

M?i thông tin xin liên h?:

C?c Xúc ti?n th??ng m?i - Phòng Chính sách xúc ti?n th??ng m?i

?T: 024.3934 7628 ; Fax: 024.39348142; Email: [email protected]

Ng??i liên h?: Ch? Nguy?n Th? Kim Ngân, D?: 0987 658 818

 

 
重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n: