重庆排列三走势图

M?i Doanh nghi?p tham gia Phiên ch? ??a hàng Vi?t v? mi?n núi huy?n Kr?ng P?k, t?nh ??k L?k

Th?c hi?n Ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia n?m 2019 ???c B? tr??ng B? Công Th??ng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 5106/Q?-BCT, ngày 27/12/2018. Trung tâm Xúc ti?n Th??ng m?i ??k L?k t? ch?c Phiên ch? hàng Vi?t v? mi?n núi t?i ??a bàn huy?n Krông P?k, t?nh ??k L?k c? th? nh? sau:

 1. Quy mô:
  S? l??ng gian hàng: 32 gian hàng tiêu chu?n;
  S? l??ng doanh nghi?p, ??n v? tham gia: kho?ng t? 10-15 doanh nghi?p;
  2. Th?i gian d? ki?n: T? ngày 19/4 ??n ngày 23/4/2019 t?i huy?n Krông P?k, t?nh ??k L?k;
  3. Hàng hóa tham gia phiên ch?: Có xu?t x? Vi?t Nam và ???c phép l?u thông h?p pháp trên th? tr??ng
  4. ??i t??ng tham gia: Các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t?, các h?p tác xã và các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam ???c thành l?p h?p pháp theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành,
  5. Chi phí:
  H? tr? c?a Nhà n??c cho doanh nghi?p, h?p tác xã, t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i tham gia ch??ng trình. T?i ?a 02 gian/??n v?. (chi t? ngu?n ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i Qu?c gia do B? Công Th??ng phê duy?t);
  Các ??n v? tham gia t? lo các chi phí nh?: V?n chuy?n, trang trí, qu?ng bá, ?n, ngh? và các kho?n chi phí khác khi tham gia ch??ng trình,
  6. Yêu c?u v? H? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình:
  B?n ??ng ký tham gia phiên ch? (theo m?u g?i kèm);
  Các ??n v? quan tâm vui lòng g?i ??ng ký tr??c ngày ngày 15/4/2019 và g?iv?:
  Trung tâm Xúc ti?n Th??ng m?i ??k L?k
  ??a ch?: S? 09 ???ng Nguy?n T?t Thành, thành ph? Buôn Ma Thu?t, ??k  L?k.
  ?i?n tho?i: 02623.641.888 – Fax: 02623.807.888
  Ng??i liên h?: Anh Hu?nh H?u Ph??c - ?i?n tho?i  0981.113.246.

  L?u ý: Trên c? s? h? s? các doanh nghi?p, h?p tác xã, t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i g?i v?, Trung tâm Xúc ti?n Th??ng m?i ??k L?k s? t? ch?c xét, l?a ch?n ??n v? tham gia phiên ch?. K?t qu? các ??n v? tham gia ???c h? tr? t? Ch??ng trình XTTM qu?c gia s? ???c thông báo ??n các ??n v?, t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i ??ng ký tham gia phiên ch?.
重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n: