重庆排列三走势图

M?i doanh nghi?p tham gia ?oàn giao th??ng t?i Udon Thany và Khon Kaen, Thái Lan

VIETRADE - Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia n?m 2019, ???c B? tr??ng B? Công Th??ng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s?: 5106/ Q?-BCT ngày 27 tháng 12 n?m 2018, Hi?p H?i N? Doanh Nhân Vi?t Nam ch? trì t? ch?c ?oàn giao d?ch th??ng m?i t?i t?nh Udon Thany và Khon Kaen, Thái Lan.  C? th? nh? sau:

1. M?c tiêu:

                 - T?o ?i?u ki?n cho doanh nghi?p Vi?t Nam có c? h?i ti?p xúc, k?t n?i giao th??ng, tìm ki?m ??i tác.

                 - Qu?ng bá, gi?i thi?u các s?n ph?m Vi?t Nam v?i doanh nghi?p và ng??i tiêu dùng các t?nh ?ông B?c Thái Lan.

                 - H? tr? doanh nghi?p Vi?t Nam tìm hi?u, kh?o sát th? tr??ng các t?nh ?ông B?c Thái Lan ?? k?t nói kinh doanh.

2. Quy mô:   

                 - ?oàn  doanh nghi?p có  kho?ng 17 – 20  doanh nghi?p.

3. Th?i gian:    07 ngày, t? ngày 30/9  ??n ngày  6/10/2019. 

4. ??a ?i?m:Thành ph? Udon Thani và t?nh Khon Kaen, Thái Lan.

5. ??i t??ng m?c tiêu và tiêu chí l?a ch?n:

Doanh nghi?p s?n xu?t, kinh doanh hàng hóa xu?t kh?u ch?t l??ng cao có ti?m n?ng c?a Vi?t Nam ??i v?i th? tr??ng Thái Lan. Tiêu chí l?a ch?n doanh nghi?p: Các doanh nghi?p có n?ng l?c s?n xu?t, kinh doanh m?t hàng ch?t l??ng cao có kh? n?ng c?nh tranh, có n?ng l?c xu?t kh?u, có k?t qu? kinh doanh t?t trong hai n?m g?n ?ây, nhân s? tham gia ?oàn có ?? kh? n?ng nghi?p v? chuyên môn, kinh nghi?m ?? t? ch?c và tham gia h?i ngh? giao th??ng v?i khách hàng qu?c t?,  ?u tiên doanh nghi?p có ti?m n?ng xu?t kh?u hàng vào th? tr??ng Thái Lan, Doanh nghi?p nh? và v?a, các doanh nghi?p ?ã có ??i tác ti?m n?ng ho?c k? ho?ch xúc ti?n th??ng m?i t?i th? tr??ng Thái Lan.

6. M?t hàng m?c tiêu: Ngành hàng th? công m? ngh?, may m?c, da gi?y, ch? bi?n nông, th?y h?i  s?n th?c ph?m,  ch?t t?y r?a, nông nghi?p s?ch, ch? ph?m sinh h?c,...

7. Th? tr??ng m?c tiêu:Vùng ?ông B?c Thái Lan nói riêng và th? tr??ng Thái Lan nói chung.

8. N?i dung ho?t ??ng chính

T? ch?c ?oàn doanh nghi?p Vi?t Nam tham gia H?i ngh? k?t n?i giao th??ng doanh nghi?p Vi?t Nam – Thái Lan t?i thành ph? Udon Thani và thành ph? Khon Ken (02 h?i th?o), qua ?ó gi?i thi?u ti?m n?ng h?p tác c?a các doanh nghi?p trong ?oàn, ti?p xúc và làm vi?c v?i các doanh nghi?p c?a Thái Lan ?? xây d?ng quan h? h?p tác;

H? tr? doanh nghi?p kh?o sát th? tr??ng, kênh phân ph?i, n?m b?t tình hình th? tr??ng thông qua vi?c th?m quan th?c ??a trong khu v?c, ti?p xúc v?i m?t s? ??u m?i Vi?t Ki?u, doanh nghi?p Thái Lan tiêu bi?u.

9. Chi phí:

10. H? tr? c?a Nhà n??c cho doanh nghi?p tham gia ch??ng trình:   M?i doanh nghi?p ???c h? tr? chi phí tham gia cho 01 ??i bi?u t? ngu?n ngân sách Ch??ng trình Xúc ti?n th??ng m?i Qu?c gia 2019 g?m: Chi phí tr?c ti?p t? ch?c 02 H?i ngh? giao th??ng t?i Udon Thani và Khon Kaen, V??ng qu?c Thái Lan; Chi phí vé máy bay kh? h?i Vi?t Nam - Thái Lan, chi phí di chuy?n gi?a các t?nh Udon Thany ??n Khòn Ken t?i Thái Lan.

11. Chi phí doanh nghi?p ph?i ch?u khi tham gia ch??ng trình: ti?n ng?, ?n, ?i l?i, v?n chuy?n hàng và các chi phí phát sinh cá nhân khác.       

12. S? ti?n doanh nghi?p ??t c?c t?m ?ng ?? chi phí cho các ho?t ??ng trên ( m?c b) ?? tham gia ch??ng trìn là: 15.000.000 ??ng (M??i l?m tri?u ??ng) cho m?t ??i bi?u th?m d?.  

13. Các doanh nghi?p có ngh?a v? n?p ti?n t?m ?ng ??ng th?i khi n?p h? s? ??ng ký tham gia. Ban t? ch?c s? không xét duy?t h? s? c?a các doanh nghi?p không n?p ti?n c?c tham gia Ch??ng trình, ho?c ng??c l?i, n?p ti?n mà ch?a ?? h? s? ?úng h?n trên.

+ Tài kho?n chuy?n ti?n ??t c?c:

Tên tài kho?n: Nguy?n Th? Hà; S? tài kho?n: 0011004126122 t?i Chi nhánh S? giao d?ch Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Ngo?i Th??ng Vi?t Nam Vietcombank. Ng??i Liên h?: Nguy?n Th? Hà: ?i?n tho?i: 0915.009.773.

+ N?i dung chuy?n ti?n: [Tên doanh nghi?p] Tien coc  Doan DN giao thuong Thai Lan 2019.

14.  Ph??ng th?c thanh quy?t toán c?a Ban t? ch?c v?i doanh nghi?p.

Ban t? ch?c s? thông báo k?t qu? l?a ch?n sau 20 ngày k?t thúc th?i h?n n?p h? s? và quy?t toán các chi phí trong th?i gian 20 ngày sau khi k?t thúc ch??ng trình và nh?n ???c báo cáo k?t qu? tham d? c?a các doanh nghi?p, kèm theo yêu c?u thanh tóan.

Trong tr??ng h?p các doanh nghi?p ?ã ???c l?a ch?n nh?ng h?y tham gia ?oàn sau BTC ?ã n?p gi?y t? xin quy?t ??nh ?oàn ra, vì b?t c? lý do gì s? không ???c hoàn tr? kinh phí t?m ?ng. Ph?n chi phí này s? ???c Ban T? ch?c s? d?ng ?? bù ??p chi phí ?ã th?c hi?n h? tr? Doanh nghi?p t? ch?c giao th??ng, tuyên truy?n qu?ng bá.

15. Các ngh?a v? khi tham gia ch??ng trình:

- Các doanh nghi?p g?i file m?m các n?i dung: ?nh chân dung c?a ng??i tham gia ?oàn, thông tin doanh nghi?p: (tên công ty, ??a ch?, liên h?, Website…) tóm t?t ho?t ??ng c?a doanh nghi?p, ?nh và thông tin m?t hàng ch? l?c,… qua email: [email protected], t? ngày thông báo th? m?i ??n tr??c ngày  20 tháng 07 n?m 2019. Ban t? ch?c t?ng h?p thông tin, biên so?n thành Catalogue d?ch ra ti?ng anh, in ?n, ?óng quy?n ?? qu?ng bá cho các doanh nghi?p t?i H?i ngh? giao th??ng.

- Chu?n b? t? r?i, catalogue, s?n ph?m hàng hóa ??m b?o ch?t l??ng; ch?  ??ng tìm hi?u thông tin th? tr??ng, k?t n?i ??i tác, hoàn thành các ngh?a v? v? thu?, kê khai h?i quan n?u có.

- Hoàn thành h? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình, ngh?a v? v? tài chính và th?c hi?n nghiêm ch?nh n?i quy và quy ??nh c?a Ban t? ch?c, 

- Tuân  th? l?ch trình, quy ch? c?a ?oàn, tham gia ?? các các ho?t ??ng c?a ?oàn công tác: tham gia H?i Ngh?, giao th??ng, k?t n?i ??i tác, làm vi?c v?i các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i t?i Thái Lan theo ch??ng trình làm vi?c;

- Sau khi k?t thúc Ch??ng trình thông báo k?t qu? th?c hi?n trong vòng 05 ngày v? Ban T? ch?c ?? t?ng h?p, báo cáo.

 

16. Yêu c?u v? H? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình: Có d?u ?? c?a công ty (03 b? và 01 b?n m?m qua email: [email protected])

B?n ??ng ký tham d? (m?u ?ính kèm);Phu luc 1 Ban Dang Ky BTC GT.doc

Gi?y phép kinh doanh b?n sao (có ?óng d?u) c?a Công ty;

??ng ký nhân s? tham gia ch??ng trình;Phu luc 6-Ho so nhan su.doc

Quy?t ??nh c? ng??i ?i công tác c?a Công ty; Phu luc 3 Quyet dinh cu nhan vien cong tac.doc

H? chi?u (photo ) c?a ng??i tham gia còn hi?u l?c ??n 7/2020

Danh m?c hàng m?u, t? r?i, gi?i thi?u mang ?i H?i ngh?.

Các doanh nghi?p g?i file m?m các n?i dung: ?nh chân dung c?a ng??i tham gia ?oàn, thông tin doanh nghi?p: (tên công ty, ??a ch?, liên h?, Website…) tóm t?t ho?t ??ng c?a doanh nghi?p, ?nh và thông tin m?t hàng ch? l?c;

B?n sao Gi?y n?p ti?n t?m ?ng.

Ch??ng trình d? ki?n và B? h? s? m?u tham gia ch??ng trình ???c g?i kèm thông báo này.

            Các ??n v? quan tâm ?? ngh? g?i h? s? v?:

  HI?P H?I N? DOANH NHÂN VI?T NAM (H?I N? DOANH NGHI?P NH? VÀ V?A TP HÀ N?I).

  ??a ch?: Phòng 1605 t?ng 16 tòa nhà 18 t?ng Lilama Hà N?i, 52 ???ng L?nh Nam, Qu?n  Hoàng Mai, Hà N?i

            Ng??i liên h?: Nguy?n Th? Hà. ?i?n tho?i: 0915.009.773.

            Email: [email protected]

            L?u ý: ??i t??ng h? tr? c?a Ch??ng trình là các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t?, các h?p tác xã, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam ???c thành l?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành. Các t? ch?c không thu?c các ??i t??ng trên không nh?n ???c h? tr?./.

重庆排列三走势图 雷速体育比分直播手机版 网球比分怎么看 kk棋牌app bet007比分网 怎样加入手机麻将代理 北京快3 百赢棋牌下载安装百 日本棒球比分直播 球探体育比分1.4 微信麻将软件哪个好
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:雷速体育比分直播手机版 网球比分怎么看 kk棋牌app bet007比分网 怎样加入手机麻将代理 北京快3 百赢棋牌下载安装百 日本棒球比分直播 球探体育比分1.4 微信麻将软件哪个好