重庆排列三走势图

M?i doanh nghi?p tham gia các phiên ch? hàng Vi?t v? mi?n núi trên ??a bàn t?nh Phú Yên

/12/2018, Trung tâm Khuy?n công & Xúc ti?n th??ng m?i Phú Yên s? t? ch?c 03 phiên ch? ??a hàng Vi?t v? miê?n nu?i trên ??a bàn t?nh Phú Yên n?m 2019. C? th? nh? sau:

  1. M?c tiêu: T?o ?i?u ki?n cho các doanh nghi?p, c? s? s?n xu?t có ?i?u ki?n qu?ng bá, gi?i thi?u s?n ph?m do doanh nghi?p trong n??c s?n xu?t có uy tín, ch?t l??ng, ?a d?ng và phong phú v? m?u mã ch?ng lo?i s?n ph?m s? ???c cung c?p ??n t?n tay ng??i tiêu dùng.
  2. Quy mô: T? ch?c 03 phiên ch? ??a hàng Vi?t v? miê?n nu?i t?i huy?n: S?n Ho?a, Sông Hinh và Tây Hòa. Phiên ch? có quy mô t?i thi?u 10 doanh nghi?p v?i trên 20 gian hàng tham gia.
  3. Th?i gian và ??a ?i?m:

- T?? nga?y 22 – 24/5/2019: ta?i xa? EaCharang, huyê?n S?n Hòa.

- T?? nga?y 26 – 28/5/2019: ta?i xa? S?n Giang, huyê?n Sông Hinh.

- T? ngày 29 – 31/5/2019: t?i xã Hòa Th?nh, huy?n Tây Hòa.

  1. Ngành hàng: ?a ngành hàng.
  2. ??i t??ng tham gia: Các doanh nghi?p trong và ngoài t?nh.
  3. Tiêu chí l?a ch?n ??n v? tham gia: Các ??n v? s?n xu?t, kinh doanh có s?n ph?m uy tín, ch?t l??ng, giá c? phù h?p và ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam.
  4. Chi phí:

- H? tr? c?a Nhà n??c cho doanh nghi?p tham gia ch??ng trình: H? tr? 100% các chi phí (v?n chuy?n; thuê m?t b?ng; thi?t k? & dàn d?ng gian hàng; d?ch v?  ?i?n, n??c, v? sinh, an ninh; tuyên truy?n trên các ph??ng ti?n thông tin ??i chúng).

  1. Các ngh?a v? khi tham gia ch??ng trình:

- Doanh nghi?p ph?i chu?n b? ph??ng ti?n, hàng hóa ??y ?? ?? tham gia các ??t bán hàng theo k? ho?ch; b? trí, phân công nhân viên bán hàng ph?c v? nhu c?u ?a d?ng c?a nhân dân; t? ch?c v?n chuy?n hàng hóa, chu?n b? giá, k?, loa ?ài, b?ng rôn tuyên truy?n c?a ??n v?.

- Hàng hóa bán ph?i ???c niêm y?t giá rõ ràng, k?t h?p v?i t? ch?c các ho?t ??ng khuy?n m?i ?? qu?ng bá s?n ph?m, hàng hóa và d?ch v? nh?m khuy?n khích ng??i tiêu dùng s? d?ng hàng Vi?t Nam.

- Cung c?p ??y ?? hóa ??n, ch?ng t? h?p l? theo quy ??nh sau khi k?t thúc các ??t ??a hàng Vi?t v? miê?n nu?i ?? ???c h? tr? kinh phí theo ?úng quy ??nh.

  1. Yêu c?u v? H? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình:

- B?n ??ng ký tham gia ch??ng trình: Theo m?u.

- Báo cáo k?t qu? sau khi tham gia ch??ng trình XTTM QG c?a doanh nghi?p.

- Báo cáo doanh thu sau khi tham gia ch??ng trình c?a doanh nghi?p.

  1. Th?i h?n ??ng ký tham gia: Tr??c ngày 20/5/2019.

          Các ??n v? quan tâm ?? ngh? g?i h? s? v?:

- Tên ??n v?: Trung tâm Khuy?n công & Xúc ti?n th??ng m?i Phú Yên.

- ??a ch?: 78 - 80 Lê Du?n, ph??ng 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

- ?i?n tho?i: 02573.843.270 - 0919.17.22.45 - Fax: 02573.843.270.

- Email: [email protected]

- Ng??i liên h?: Nguy?n Th? Qu?nh Nh?.

L?u ý: ??i t??ng h? tr? c?a Ch??ng trình là các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t?, các h?p tác xã, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam ???c thành l?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành. Các t? ch?c không thu?c các ??i t??ng trên không nh?n ???c h? tr?./.

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n: