重庆排列三走势图

M?i Doanh nghi?p tham d? H?i ch? và H?i ngh? c?p cao ?n ?? - ASEAN l?n th? 4

H?i ch? và H?i ngh? c?p cao ?n ?? - ASEAN là s? ki?n qu?c t? do B? Công Th??ng ?n ?? ph?i h?p v?i các Phòng Công nghi?p và Th??ng m?i ?n ?? (FICCI) và H?i ??ng kinh doanh ASEAN - ?n ?? (AIBC) t? ch?c. ?ây là c? h?i t?t ?? Lãnh ??o B? Công Th??ng, lãnh ??o các hi?p h?i, t? ch?c kinh t?, th??ng m?i, các chuyên gia và c?ng ??ng doanh nghi?p ASEAN - ?n ?? chia s?, trao ??i thông tin, h?c t?p kinh nghi?m, n?m b?t xu th? th? tr??ng và tìm ki?m c? h?i h?p tác kinh doanh.
Ti?p n?i thành công c?a H?i ch? và H?i ngh? c?p cao ?n ?? - ASEAN l?n th? 3, B? Công Th??ng ?n ?? ti?p t?c t? ch?c H?i ch? và H?i ngh? c?p cao ?n ?? - ASEAN l?n th? 4 v?i ch? ??: “?n ?? - ASEAN: cùng t?o d?ng t??ng lai”, n?i dung c? th? nh? sau:
1. Th?i gian: T? ngày 21 ??n ngày 23 tháng 02 n?m 2019.
2. ??a ?i?m: Jawaharlal Nehru, Th? ?ô New Delhi, ?n ??.
3. N?i dung chính c?a s? ki?n
3.1 L? khai m?c H?i ch? vào ngày 21 tháng 02 n?m 2019 v?i ch? ?? “?n ?? - ASEAN: cùng t?o d?ng t??ng lai”. H?i ch? s? có s? tham gia tr?ng bày, gi?i thi?u s?n ph?m và d?ch v? c?a trên 200 doanh nghi?p ?n ?? và các n??c ASEAN, t?p trung các l?nh v?c: nông nghi?p và ch? bi?n nông s?n, d??c ph?m, máy móc thi?t b? nông nghi?p, trí tu? nhân t?o, công nghi?p ô tô, công ngh? tài chính ngân hàng, hóa ch?t d?u khí, giáo d?c ?ào t?o, trang s?c ?á quý, th? công m? ngh?, thi?t b? y t?, công ngh? thông tin, d?ch v? logistic, s?n ph?m ?i?n, gia d?ng, n?i th?t...
3.2 Các phiên H?i ngh? chuyên ?? vào ngày 22 tháng 02 n?m 2019 s? có kho?ng 25 bài phát bi?u c?a các nhà lãnh ??o, chuyên gia trên nhi?u l?nh v?c t?i h?i ngh? và h?n 200 doanh nghi?p ?n ?? và ASEAN s? tham gia tr?ng bày, gi?i thi?u s?n ph?m d?ch v? t?i h?i ch?.
4. Chi phí tham gia H?i ch? và H?i ngh?
- Ban t? ch?c s? h? tr? toàn b? chi phí vé máy bay, khách s?n 4 ngày 3 ?êm và di chuy?n n?i ?ô trong th?i gian di?n ra H?i ngh? và H?i ch? cho 01 Lãnh ??o B? Công Th??ng (các n??c ASEAN) +1 và kho?ng 100 nhà mua hàng khách m?i (Hosted Buyer) ??n t? các n??c ASEAN, trong ?ó m?i n??c 10 ng??i.
- Ngoài ra, Ban t? ch?c s? c?p mi?n phí cho m?i n??c ASEAN m?t khu gian hàng c? b?n, t?ng di?n 84 m2 /n??c. Các n??c t? trang trí, mua ho?c thuê các trang thi?t b? c?n thi?t ?? tr?ng bày, gi?i thi?u s?n ph?m, d?ch v? c?a mình, v?i kinh phí t? túc. Ngoài di?n tích 84 m2 mi?n phí nêu trên, n?u các n??c, các Doanh nghi?p ?n ?? và ASEAN có nhu c?u thuê thêm gian hàng thì ph?i tr? phí là 50.000 rupi/1 gian hàng tiêu chu?n 9m2 .
5. Thông tin liên h?
Trên ?ây là các thông tin c? b?n liên quan ??n H?i ch? và H?i ngh? c?p cao ?n ?? - ASEAN l?n th? 4, kính m?i các Doanh nghi?p quan tâm và c?n h? tr? ??ng ký tham gia ?? ngh? liên h?:
5.1. Ông Bùi Trung Th??ng
Bí th? th? nh?t, Ph? trách Th??ng v? Vi?t Nam t?i ?n ??
Tel: +91 26175953
Fax: +91 26175954
D?: +91 8826491826
Email: [email protected] ho?c [email protected]
5.2. Ông Ph?m Quy?t Th?ng
??i s? quán ?n ?? t?i Vi?t Nam
Tel: 024. 38244989/90
Fax: 024.38244998
D?: 0903257616
Email: [email protected]
5.3. Bà Nguy?n Thu H??ng
V? Th? tr??ng Châu Á – châu Phi, B? Công Th??ng
Tel: 024.22205479
D?: 0923534444
Email: [email protected]

 

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n: