重庆排列三走势图

Khai m?c H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tay B?c - ?i?n Biên n?m 2019

Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c gia n?m 2019, t?i ngày 30 tháng 3 n?m 2019 UBND t?nh ?i?n Biên ph?i h?p v?i B? Công Th??ng t? ch?c L? khai m?c H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tây B?c - ?i?n Biên n?m 2019.

D? L? khai m?c, ??i bi?u n??c C?ng hòa Dân ch? nhân dân Lào có: ?/c Xi X?m Phon Xay Bun H??ng - Bí th? th? hai, ??i s? quán n??c CHDCND Lào t?i Vi?t Nam; ?/c Ph?t Th? Von Phi La V?n - Bí th?, t?nh tr??ng t?nh Luông N?m Thà; ?/c Bua Khong Nam M? Vông - Bí th?, t?nh tr??ng t?nh Bo K?o; ?/c Nh?n Nhông S? P? S?t – Phó Bí th?, phó t?nh tr??ng t?nh Xay Nh? Bu Ly; ?/c S?m Chít P?n Nha S?c – UVBTV t?nh ?y, Phó t?nh tr??ng t?nh U ?ôm Xay; ?/c Bua Thông U X?ng Kh?m – Phó Bí th?, Ch? t?ch H?ND t?nh Phong Sa Ly;

??i bi?u t?nh Vân Nam, n??c CHDCND Trung Hoa có ??ng chí Quách Xuân Hoa – Phó huy?n tr??ng huy?n Giang Thành, t?nh Vân Nam, n??c CHDCND Trung Hoa;

??i bi?u t?nh ?i?n Biên có ??ng chí: Lò V?n Muôn - Phó Bí th? th??ng tr?c T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh; ?/c Lê V?n Qúy - Phó Ch? t?ch UBND t?nh, Tr??ng BTC H?i ch?, các ??ng chí Th??ng tr?c T?nh ?y, H?ND, UBND, ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i t?nh; UBMTTQ Vi?t Nam t?nh ?i?n Biên, lãnh ??o các s?, ban, ngành; lãnh ??o UBND các huy?n, th? xã, thành ph? c?a t?nh ?i?n Biên, các ?/c trong BTC H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tây B?c - ?i?n Biên n?m 2019;

D? L? khai m?c H?i ch? có các ?oàn ??i bi?u S? Công Th??ng, Trung tâm xúc ti?n ??u t? - Th??ng m?i và du l?ch, Trung tâm Khuy?n công và xúc ti?n th??ng m?i các t?nh, thành ph?: Hà N?i, B?c Giang, Cao B?ng, H?ng Yên, Thái Bình, Qu?ng Ngãi, Ninh Thu?n, Sóc Tr?ng, Bình Thu?n, L?ng S?n, Hòa Bình, V?nh Phúc, Phú Th?, Qu?ng Ninh, Thái Nguyên, H?i D??ng, Thanh Hóa, Yên Bái, S?n La, Nam ??nh, Ngh? An, Qu?ng Bình, Ninh Bình; Trung tâm Tri?n lãm và Xúc ti?n th??ng m?i Quân ??i, C?c Kinh t? - B? Qu?c phòng cùng ?ông ??o các t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c tham gia các ho?t ??ng trong khuôn kh? H?i ch?.

Phát bi?u khai m?c h?i ch?, ông Lê V?n Quý – Phó Ch? t?ch UBND t?nh ?i?n Biên, Tr??ng BTC H?i ch? nh?n m?nh: H?i ch? là ho?t ??ng  n?m trong ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia, có quy mô c?p khu v?c và qu?c t?; là ho?t ??ng có ý ngh?a kinh t? và chính tr? quan tr?ng, k?t n?i th? tr??ng các t?nh, thành ph? trong n??c v?i th? tr??ng Lào, Trung Qu?c, Thái Lan; ??ng th?i là ho?t ??ng thi?t th?c chào m?ng 65 n?m Chi?n th?ng ?i?n Biên Ph? (07/5/1954-07/5/2019), 110 n?m thành l?p t?nh (28/6/1909-28/6/2019) và 70 n?m thành l?p ??ng b? t?nh (10/10/1949-10/10/2019); là n?i giao l?u th??ng m?i h?u ích cho các doanh nghi?p Vi?t Nam, Lào, Trung Qu?c. Thông qua vi?c tham gia H?i ch? các doanh nghi?p trong và ngoài n??c ???c g?p g?, giao l?u, tìm hi?u th? tr??ng hàng hóa, tìm ki?m ??i tác h?p tác trong các l?nh v?c ??u t?, th??ng m?i và du l?ch, ký k?t các h?p ??ng kinh t? có giá tr?.

H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tây B?c - ?i?n Biên n?m 2019  thu hút trên 130 ??n v?, doanh nghi?p v?i 280 gian hàng ??n t? các t?nh B?c Lào, t?nh Vân Nam – Trung Qu?c, các t?nh thành ph? trong n??c nh?: ?i?n Biên,  Hòa Bình, Yên Bái, S?n La, L?ng S?n, Thái Nguyên, Phú Th?, V?nh Phúc, H?i D??ng, Hà N?i, H?ng Yên, Ninh Bình, Nam ??nh, Qu?ng Ninh, Thanh Hóa, Qu?ng Bình, Bình thu?n, Ninh Thu?n, Lâm ??ng, TP H? Chí Minh, Sóc Tr?ng…

Các m?t hàng tr?ng bày t?i h?i ch? ?a d?ng, phong phú g?m: máy móc, thi?t b? ph?c v? s?n xu?t công nghi?p, nông nghi?p; thi?t b? v?n phòng, ?? ?i?n, ?i?n t?, ?i?n l?nh; Hàng tiêu dùng và ?? gia d?ng; hàng th? công m? ngh?, s?n ph?m làng ngh?; nông - lâm - th?y s?n, l??ng th?c, th?c ph?m ch? bi?n; Hàng may m?c, th?i trang; ?m th?c; d?ch v?...

H?i ch? ?ã thu hút ???c ?ông ??o ng??i dân và du khách tham quan. Hàng hóa tr?ng bày gi?i thi?u, qu?ng bá t?i H?i ch? ???c t?p trung qu?n lý ch?t ch?, ??y m?nh gi?i thi?u các m?t hàng ch?t l??ng, có th??ng hi?u, th? m?nh g?n v?i ??c tr?ng c?a t?ng vùng mi?n.

H?i ch? s? di?n ra trong vòng 07 ngày t? 30/3 ??n 05/4/2019.

重庆排列三走势图 黑龙江十一选五 爱趣彩票首页 体彩20选5 盈迅网球比分 老时时彩 足球指数中心 快3 体球比分即时比分 重庆快乐10分 11选5开奖安徽
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:黑龙江十一选五 爱趣彩票首页 体彩20选5 盈迅网球比分 老时时彩 足球指数中心 快3 体球比分即时比分 重庆快乐10分 11选5开奖安徽