重庆排列三走势图

Khai m?c H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tay B?c - ?i?n Biên n?m 2019

Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c gia n?m 2019, t?i ngày 30 tháng 3 n?m 2019 UBND t?nh ?i?n Biên ph?i h?p v?i B? Công Th??ng t? ch?c L? khai m?c H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tây B?c - ?i?n Biên n?m 2019.

D? L? khai m?c, ??i bi?u n??c C?ng hòa Dân ch? nhân dân Lào có: ?/c Xi X?m Phon Xay Bun H??ng - Bí th? th? hai, ??i s? quán n??c CHDCND Lào t?i Vi?t Nam; ?/c Ph?t Th? Von Phi La V?n - Bí th?, t?nh tr??ng t?nh Luông N?m Thà; ?/c Bua Khong Nam M? Vông - Bí th?, t?nh tr??ng t?nh Bo K?o; ?/c Nh?n Nhông S? P? S?t – Phó Bí th?, phó t?nh tr??ng t?nh Xay Nh? Bu Ly; ?/c S?m Chít P?n Nha S?c – UVBTV t?nh ?y, Phó t?nh tr??ng t?nh U ?ôm Xay; ?/c Bua Thông U X?ng Kh?m – Phó Bí th?, Ch? t?ch H?ND t?nh Phong Sa Ly;

??i bi?u t?nh Vân Nam, n??c CHDCND Trung Hoa có ??ng chí Quách Xuân Hoa – Phó huy?n tr??ng huy?n Giang Thành, t?nh Vân Nam, n??c CHDCND Trung Hoa;

??i bi?u t?nh ?i?n Biên có ??ng chí: Lò V?n Muôn - Phó Bí th? th??ng tr?c T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh; ?/c Lê V?n Qúy - Phó Ch? t?ch UBND t?nh, Tr??ng BTC H?i ch?, các ??ng chí Th??ng tr?c T?nh ?y, H?ND, UBND, ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i t?nh; UBMTTQ Vi?t Nam t?nh ?i?n Biên, lãnh ??o các s?, ban, ngành; lãnh ??o UBND các huy?n, th? xã, thành ph? c?a t?nh ?i?n Biên, các ?/c trong BTC H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tây B?c - ?i?n Biên n?m 2019;

D? L? khai m?c H?i ch? có các ?oàn ??i bi?u S? Công Th??ng, Trung tâm xúc ti?n ??u t? - Th??ng m?i và du l?ch, Trung tâm Khuy?n công và xúc ti?n th??ng m?i các t?nh, thành ph?: Hà N?i, B?c Giang, Cao B?ng, H?ng Yên, Thái Bình, Qu?ng Ngãi, Ninh Thu?n, Sóc Tr?ng, Bình Thu?n, L?ng S?n, Hòa Bình, V?nh Phúc, Phú Th?, Qu?ng Ninh, Thái Nguyên, H?i D??ng, Thanh Hóa, Yên Bái, S?n La, Nam ??nh, Ngh? An, Qu?ng Bình, Ninh Bình; Trung tâm Tri?n lãm và Xúc ti?n th??ng m?i Quân ??i, C?c Kinh t? - B? Qu?c phòng cùng ?ông ??o các t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c tham gia các ho?t ??ng trong khuôn kh? H?i ch?.

Phát bi?u khai m?c h?i ch?, ông Lê V?n Quý – Phó Ch? t?ch UBND t?nh ?i?n Biên, Tr??ng BTC H?i ch? nh?n m?nh: H?i ch? là ho?t ??ng  n?m trong ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia, có quy mô c?p khu v?c và qu?c t?; là ho?t ??ng có ý ngh?a kinh t? và chính tr? quan tr?ng, k?t n?i th? tr??ng các t?nh, thành ph? trong n??c v?i th? tr??ng Lào, Trung Qu?c, Thái Lan; ??ng th?i là ho?t ??ng thi?t th?c chào m?ng 65 n?m Chi?n th?ng ?i?n Biên Ph? (07/5/1954-07/5/2019), 110 n?m thành l?p t?nh (28/6/1909-28/6/2019) và 70 n?m thành l?p ??ng b? t?nh (10/10/1949-10/10/2019); là n?i giao l?u th??ng m?i h?u ích cho các doanh nghi?p Vi?t Nam, Lào, Trung Qu?c. Thông qua vi?c tham gia H?i ch? các doanh nghi?p trong và ngoài n??c ???c g?p g?, giao l?u, tìm hi?u th? tr??ng hàng hóa, tìm ki?m ??i tác h?p tác trong các l?nh v?c ??u t?, th??ng m?i và du l?ch, ký k?t các h?p ??ng kinh t? có giá tr?.

H?i ch? Th??ng m?i qu?c t? vùng Tây B?c - ?i?n Biên n?m 2019  thu hút trên 130 ??n v?, doanh nghi?p v?i 280 gian hàng ??n t? các t?nh B?c Lào, t?nh Vân Nam – Trung Qu?c, các t?nh thành ph? trong n??c nh?: ?i?n Biên,  Hòa Bình, Yên Bái, S?n La, L?ng S?n, Thái Nguyên, Phú Th?, V?nh Phúc, H?i D??ng, Hà N?i, H?ng Yên, Ninh Bình, Nam ??nh, Qu?ng Ninh, Thanh Hóa, Qu?ng Bình, Bình thu?n, Ninh Thu?n, Lâm ??ng, TP H? Chí Minh, Sóc Tr?ng…

Các m?t hàng tr?ng bày t?i h?i ch? ?a d?ng, phong phú g?m: máy móc, thi?t b? ph?c v? s?n xu?t công nghi?p, nông nghi?p; thi?t b? v?n phòng, ?? ?i?n, ?i?n t?, ?i?n l?nh; Hàng tiêu dùng và ?? gia d?ng; hàng th? công m? ngh?, s?n ph?m làng ngh?; nông - lâm - th?y s?n, l??ng th?c, th?c ph?m ch? bi?n; Hàng may m?c, th?i trang; ?m th?c; d?ch v?...

H?i ch? ?ã thu hút ???c ?ông ??o ng??i dân và du khách tham quan. Hàng hóa tr?ng bày gi?i thi?u, qu?ng bá t?i H?i ch? ???c t?p trung qu?n lý ch?t ch?, ??y m?nh gi?i thi?u các m?t hàng ch?t l??ng, có th??ng hi?u, th? m?nh g?n v?i ??c tr?ng c?a t?ng vùng mi?n.

H?i ch? s? di?n ra trong vòng 07 ngày t? 30/3 ??n 05/4/2019.

重庆排列三走势图 汇金门配资 盈操盘 金牛棋牌预约 000039股票分析 老k棋牌飞禽走兽 专业期货配资 赢钱棋牌游戏手机版 北京通州股指期货配资 开元斗地主棋牌官方版下载 股升网配资
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:汇金门配资 盈操盘 金牛棋牌预约 000039股票分析 老k棋牌飞禽走兽 专业期货配资 赢钱棋牌游戏手机版 北京通州股指期货配资 开元斗地主棋牌官方版下载 股升网配资