重庆排列三走势图

K?t n?i doanh nghi?p Vi?t Nam - Philippines trong l?nh v?c máy móc, thi?t b? ?i?n

VIETRADE - Sáng ngày 5/4/2019, t?i Hà N?i ?ã di?n ra H?i th?o giao th??ng doanh nghi?p Vi?t Nam – Philippines v? m?t hàng máy móc, thi?t b? ?i?n. Hô?i tha?o do B? Công Th??ng ch? trì, C?c Xúc ti?n th??ng m?i ph?i h?p v?i V? Th? tr??ng Châu Á – Châu Phi và Th??ng v? Vi?t Nam t?i Philippines t? ch?c.

H?i th?o có s? tham gia c?a trên 50 doanh nghi?p hai n??c, trong ?ó có h?n 40 doanh nghi?p Vi?t Nam cung c?p máy móc, thi?t b? ?i?n và 12 doanh nghi?p Philippines v?i 22 doanh nhân thu?c Liên ?oàn các nhà cung c?p và s?n xu?t ?i?n, ?i?n t? Philippines (PESA) có nhu c?u nh?p kh?u m?t hàng này t? Vi?t Nam. ?ây là t? ch?c l?n nh?t c?a các doanh nghi?p Philippines v?i nhi?u h?i viên là doanh nghi?p l?n chuyên nh?p kh?u, phân ph?i, s?n xu?t các thi?t b? ?i?n.

Pho? Cu?c tr???ng Cu?c Xu?c tiê?n th??ng ma?i Lê Hoa?ng Ta?i pha?t biê?u khai ma?c hô?i tha?o

Phát bi?u ta?i H?i th?o, Phó C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i Lê Hoàng Tài cho bi?t, trong nh?ng n?m qua, quan h? th??ng m?i gi?a Vi?t Nam và Philippines ?ã có nh?ng b??c phát tri?n m?nh m?. Nhi?u m?t hàng c?a Vi?t Nam ?ã thâm nh?p và d?n kh?ng ??nh ch? ??ng t?i th? tr??ng Philippines g?n 110 tri?u dân này, nh?: cà phê, th?y s?n, d?t may, v?t li?u xây d?ng, máy móc và thi?t b?… Tuy nhiên, ti?m n?ng xu?t kh?u hàng hóa Vi?t Nam vào th? tr??ng Philippines v?n còn r?t to l?n, ??c bi?t là các m?t hàng thi?t b? ?i?n, dây và cáp ?i?n.

Giao th??ng doanh nghiê?p Viê?t Nam - Philippines

T?i H?i th?o, các doanh nghi?p hai n??c ?ã tr??c tiê?p trao ?ô?i, gi?i thi?u s?n ph?m và tìm ki?m ??i tác h?p tác kinh doanh. Trong ?ó, ca?c doanh nghi?p Vi?t Nam ?ã gi?i thi?u v? n?ng l?c c?a ngành công nghi?p s?n xu?t máy móc, thi?t b? ?i?n Vi?t Nam và gi?i thi?u hàng hóa, s?n ph?m c?a doanh nghiê?p. Các doanh nghi?p Philippines gi?i thi?u v? ti?m n?ng th? tr??ng, nhu c?u nh?p kh?u c?a n??c này ??i v?i các m?t hàng máy móc, thi?t b? ?i?n.

VELINA - PESA ký k?t Biên b?n ghi nh?? h?p tác trong l?nh v?c ?i?n gi?a Vi?t Nam và Philippines

Nh?ng s?n ph?m máy móc, thi?t b? ?i?n ca?c doanh nghi?p Philippines mu?n nh?p kh?u t? Vi?t Nam g?m: dây cáp ?i?n, thi?t b? chi?u sáng (?n áp, b?ng ?i?n, phích c?m ?i?n, ? ?i?n, t? ?i?n, thi?t b? chuy?n m?ch, áp – tô – mát, công t? ?i?n, máy bi?n th?, ?ng d?n dây ?i?n, các lo?i dây cáp, máng cáp ?i?n, lõi d?n ?i?n, h?p ??u cáp, bi?n t?n, h? th?ng chuy?n ??i ngu?n, máy b?m công nghi?p, công t? n??c…).

C?ng t?i H?i th?o, PESA và Hi?p h?i Công nghi?p K? thu?t ?i?n Vi?t Nam (VELINA) ?ã ký k?t Biên b?n ghi nh?? h?p tác trong l?nh v?c ?i?n gi?a Vi?t Nam và Philippines./.

 

 

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n: