重庆排列三走势图

H?p Ban t? v?n Ch??ng trình H? tr? doanh nghi?p Nh? và V?a Vi?t Nam v?i ch? ?? "H??ng d?n và chuy?n giao các k?t qu? và m? hình thành c?ng trong xúc ti?n xu?t kh?u"

VIETRADE - Trong khuôn kh? Ch??ng trình “Nâng cao n?ng l?c c?nh tranh xu?t kh?u cho các doanh nghi?p nh? và v?a Vi?t Nam thông qua h? th?ng xúc ti?n th??ng m?i ??a ph??ng”, Ban Qu?n lý Ch??ng trình t? ch?c phiên h?p H?p Ban T? v?n Ch??ng trình l?n 8 khu v?c mi?n Trung và Tây Nam B? vào ngày 10 tháng 04 n?m 2018 t?i Nhà khách Qu?c h?i, s? 165, Nam K? Kh?i Ngh?a, Ph??ng 7, Qu?n 3, thành ph? H? Chí Minh v?i ch? ?? “H??ng d?n và chuy?n giao các k?t qu? và mô hình thành công trong xúc ti?n xu?t kh?u”.

Tham d? H?i th?o g?m ??i di?n các Trung tâm Xúc ti?n th??ng m?i (XTTM) các t?nh Nam Trung B? và Tây Nam B?, các hi?p h?i doanh nghi?p và ngành hàng, ??i di?n nhà tài tr?, t? v?n ngành hàng, các doanh nghi?p t?i thành ph? H? Chí Minh và các ??a ph??ng lân c?n.

Ông ?? Kim Lang, Giám ??c Qu?c gia Ch??ng trình, Phó C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i phát bi?u khai m?c H?i th?o

Ông ?? Kim Lang, Giám ??c Qu?c gia Ch??ng trình, Phó C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i phát bi?u khai m?c H?i th?o

T?i ph?n ??u H?i th?o, Ban qu?n lý Ch??ng trình ?ã t?ng k?t các k?t qu? ??t ???c sau g?n 5 n?m ho?t ??ng và t?p trung chia s? m?t s? k?t qu? c? th? c?a Ch??ng trình nh?: C?m nang H??ng d?n xu?t kh?u vào th? tr??ng Trung Qu?c và m?t s? th? tr??ng tr?ng ?i?m, Bài h?c kinh nghi?m và chuy?n giao ph??ng pháp cho Doanh nghi?p và ??n v? v? Xây d?ng k? ho?ch phát tri?n xu?t kh?u cho doanh nghi?p, Cách th?c xây d?ng và tri?n khai các Nhóm công tác k? thu?t (Phát tri?n s?n ph?m, Tài chính Th??ng m?i…); Cách th?c s? d?ng cho Doanh nghi?p và ??n v? các B? tài li?u xúc ti?n th??ng m?i và k?t qu? Báo cáo ?ánh giá n?ng l?c xúc ti?n th??ng m?i.

Ti?n s? Nguy?n Th? H?ng Minh, T? v?n Ch??ng trình gi?i thi?u C?m nang H??ng d?n xu?t kh?u vào th? tr??ng Trung Qu?c và m?t s? th? tr??ng tr?ng ?i?m

??c bi?t sau ?ó, t?i ph?n th?o lu?n, các ??i bi?u ?ã ??a ra r?t nhi?u ý ki?n ?ánh giá quá trình ho?t ??ng c?a Ch??ng trình và ?? xu?t các n?i dung c?n chú tr?ng và t?ng c??ng cho giai ?o?n ti?p theo khi Ch??ng trình k?t thúc.

Bà Nguy?n Th? Minh Thúy, Phó Giám ??c Qu?c gia Ch??ng trình gi?i thi?u m?t s? k?t qu? c? th? c?a Ch??ng trình

T?t c? các ý ki?n ??u ?ánh giá cao k?t qu? và hi?u qu? c?a Ch??ng trình sau 5 n?m ho?t ??ng, rõ nét nh?t là nâng cao n?ng l?c cho các trung tâm XTTM c?ng nh? các Doanh nghi?p tham gia. Ch??ng trình ?ã nâng cao các k? n?ng, s? hi?u bi?t, ki?n th?c v? c? h?i xu?t kh?u ti?m n?ng c?ng nh? h? tr? xúc ti?n xu?t kh?u cho doanh nghi?p có nhi?u hi?u qu?.

Các ??i bi?u ?ánh giá v? Ch??ng trình và ?óng góp nhi?u ý ki?n cho giai ?o?n ti?p theo

Vi?c chuy?n giao các k?t qu? ho?t ??ng c?a Ch??ng trình t?i các ??a ph??ng là r?t c?n thi?t và c?n ???c ti?n hành ngay nh?m ti?p t?c nâng cao n?ng l?c cho cán b? làm công tác xúc ti?n th??ng m?i t?i ??a ph??ng và doanh nghi?p. Trong th?i gian ??i Ch??ng trình m?i, c?n có ph??ng án ti?p t?c h? tr? k? thu?t ho?c k?t n?i ??i v?i các doanh nghi?p ?ã xây d?ng k? ho?ch phát tri?n xu?t kh?u và ?ã tham gia các ?oàn kh?o sát trong và ngoài n??c. Bên c?nh ?ó, vi?c thi?t k? và xây d?ng m?t Ch??ng trình m?i ti?p n?i là r?t c?n thi?t ??i v?i các trung tâm, hi?p h?i và Doanh nghi?p trong b?i c?nh hi?n nay./.

重庆排列三走势图 免费下载最新九乐棋牌游戏 今日好股票推荐 天开眼麻将下载 博远棋牌客户端 策中策配资 正规的斗地主提现平台 重庆麻将换三张算钱 股票涨跌幅怎么算 北方推倒胡打漂的意思 股票行情大盘走势下载
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:免费下载最新九乐棋牌游戏 今日好股票推荐 天开眼麻将下载 博远棋牌客户端 策中策配资 正规的斗地主提现平台 重庆麻将换三张算钱 股票涨跌幅怎么算 北方推倒胡打漂的意思 股票行情大盘走势下载