重庆排列三走势图

Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam n?m 2019: Chi?n l??c Th??ng hi?u Qu?c gia Vi?t Nam

VIETRADE - Ngày 17 tháng 4 n?m 2019 t?i Trung tâm H?i ngh? Qu?c t?, 11 Lê H?ng Phong, Hà N?i, C?c Xúc ti?n th??ng m?i, B? Công Th??ng ph?i h?p v?i Ban Kinh t? Trung ??ng và H?i ??ng Lý lu?n Trung ??ng t? ch?c Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam n?m 2019 v?i ch? ?? “CHI?N L??C TH??NG HI?U QU?C GIA VI?T NAM”. Di?n ?àn là m?t trong các s? ki?n quan tr?ng trong khuôn kh? Tu?n l? Th??ng hi?u Vi?t Nam 2019 di?n ra t? ngày 15 ??n 21 tháng 4 n?m 2019.

Di?n ?àn thu hút s? tham gia ?ông ??o c?a g?n 300 ??i bi?u t? các c? quan qu?n lý, các chuyên gia, các t? ch?c và doanh nghi?p liên quan t?i phát tri?n th??ng hi?u và xu?t nh?p kh?u. Di?n ?àn là c? h?i t?t ?? các bên cùng nhìn nh?n l?i th?c tr?ng Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam hi?n nay ?? t? ?ó cùng ??a ra nh?ng gi?i pháp, k? ho?ch hành ??ng c? th? ?? xây d?ng và phát tri?n Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam.

Toàn c?nh Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam n?m 2019

Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam n?m 2019 chia ra hai phiên chính, t?p trung trao ??i v? chi?n l??c và gi?i pháp phát tri?n Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam trong giai ?o?n m?i. Phiên th? nh?t trao ??i, th?o lu?n v? “??nh h??ng Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam v?i s? tham gia c?a các chuyên gia trong và ngoài n??c, chia s? kinh nghi?m xây d?ng và qu?ng bá th??ng hi?u các qu?c gia ??c, Pháp, Italy, Hàn Qu?c. Phiên th? hai th?o lu?n v? C? ch? qu?n lý, ph?i h?p th?c hi?n Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam, t?o s?c m?nh t?ng th? t? các b? ngành, ??a ph??ng, hi?p h?i và doanh nghi?p trong quá trình phát tri?n th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam.

Phát bi?u khai m?c t?i Di?n ?àn, Th? tr??ng B? Công Th??ng ?? Th?ng H?i, Phó Ch? t?ch th??ng tr?c H?i ??ng Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam cho bi?t: “Hi?n nay, chi?n l??c c?nh tranh b?ng th??ng hi?u ?ang di?n ra r?t m?nh m? và sâu r?ng, không ch? d?ng l?i ? c?p ?? doanh nghi?p mà ?ã phát tri?n lên m?c ?? ??a ph??ng, ngành hàng và th?m chí ? c?p qu?c gia. Trên th? gi?i, ?ã có h?n 80 qu?c gia ?ang tri?n khai ch??ng trình xây d?ng th??ng hi?u qu?c gia ?? phát tri?n th??ng hi?u s?n ph?m sang th? tr??ng n??c ngoài. Vì v?y, vi?c Vi?t Nam tri?n khai xây d?ng Chi?n l??c Th??ng hi?u qu?c gia phù h?p v?i xu h??ng phát tri?n m?i là h?t s?c c?n thi?t”.

Th? tr??ng B? Công Th??ng ?? Th?ng H?i, Phó Ch? t?ch th??ng tr?c H?i ??ng Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam

phát bi?u khai m?c Di?n ?àn

Trong bài phát bi?u chào m?ng t?i Di?n ?àn, Ông Nguy?n H?u Ngh?a, Phó Tr??ng ban, Ban Kinh t? Trung ??ng cho r?ng: “Không n?m ngoài xu th?, th??ng hi?u qu?c gia không th? thi?u trong n? l?c nâng cao hi?u qu? h?i nh?p kinh t? qu?c t? c?a Vi?t Nam. ??c bi?t, vào th?i ?i?m này, ?? c?nh tranh có hi?u qu? trên th? tr??ng trong n??c c?ng nh? th? tr??ng n??c ngoài, thì vi?c ??y m?nh xây d?ng th??ng hi?u qu?c gia ?úng m?c và ?úng cách là bi?n pháp b? tr? ?áng k?”. Tuy nhiên, vi?c xây d?ng th??ng hi?u qu?c gia ?òi h?i s? chung tay lâu dài và b?n b? c?a c? m?t dân t?c. Theo ông, càng có nhi?u ngu?n l?c khác nhau chung s?c tham gia s? t?o ra s?c m?nh t?ng th?; s? chung tay c?a m?i thành ph?n xã h?i trong và ngoài n??c cùng v?i s? ?i?u ph?i chi?n l??c c?a ??ng và Nhà n??c s? giúp rút ng?n kho?ng cách kh?ng ??nh v? th? và uy tín c?a Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?.

Ông Nguy?n H?u Ngh?a, Phó Tr??ng ban, Ban Kinh t? Trung ??ng phát bi?u chào m?ng t?i Di?n ?àn

T?i Di?n ?àn, PGS. TS. Nguy?n V?n Th?o, Phó Ch? t?ch chuyên trách H?i ??ng Lý lu?n Trung ??ng cho bi?t: “??n nay, Vi?t Nam v?n ch? ???c xem là n??c s?n xu?t nguyên li?u thô, gia công, l?p ráp, cung c?p ??u vào cho các t?p ?oàn l?n, th??ng hi?u l?n. Xây d?ng và phát tri?n th??ng hi?u Qu?c gia Vi?t Nam ngày càng tr? thành yêu c?u c?p bách.” Ông hy v?ng Di?n ?àn s? t?o ???c hi?u ?ng lan t?a m?nh m? t?i lãnh ??o các b?, các ngành, các ??a ph??ng, t?i lãnh ??o các doanh nghi?p, t?i c?ng ??ng xã h?i, nh?n th?c sâu s?c v? ý ngh?a, t?m quan tr?ng to l?n c?a xây d?ng th??ng hi?u, chung tay, góp s?c xây d?ng và phát tri?n th??ng hi?u cho các s?n ph?m c?a Vi?t Nam ?? góp ph?n nâng cao hi?u qu? phát tri?n kinh t? ??t n??c.

PGS. TS. Nguy?n V?n Th?o, Phó Ch? t?ch chuyên trách H?i ??ng Lý lu?n Trung ??ng phát bi?u chào m?ng t?i Di?n ?àn

?? nâng cao th? m?nh c?a Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam, t?o m?t chi?n l??c qu?ng bá ??ng b?, nh?t quán và chuyên nghi?p v? th??ng hi?u Vi?t Nam trên th? tr??ng th? gi?i, th?c hi?n Ngh? ??nh s? 28/2018/N?-CP, B? Công Th??ng ?ang xây d?ng và s? trình Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ?? án Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam trong giai ?o?n m?i và d? th?o Quy?t ??nh c?a Th? t??ng Chính ph? ban hành Quy ch? qu?n lý và th?c hi?n Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia.

Theo C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i V? Bá Phú, Tr??ng ban Th? ký Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia, n?i dung c?a Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam trong giai ?o?n m?i s? có s? g?n k?t th??ng hi?u s?n ph?m c?a doanh nghi?p v?i các ho?t ??ng thu hút ??u t?, qu?ng bá v?n hóa, du l?ch, t? ?ó xây d?ng th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam tr? thành hình ?nh tích c?c, h?p d?n và thu hút ??i v?i các nhà nh?p kh?u, các du khách, nhà ??u t?, ng??i lao ??ng và ng??i tiêu dùng trên th? tr??ng trong n??c và qu?c t?. ?? án c?ng nêu lên c? ch? ph?i h?p gi?a các B?, ngành, các ??a ph??ng, các t? ch?c chính tr? xã h?i, các do?nh nghi?p và cá nhân liên quan trong t? ch?c th?c hi?n Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam.

C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i V? Bá Phú, Tr??ng ban Th? ký Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia phát bi?u, gi?i thi?u ?? án Ch??ng trình Th??ng hi?u Qu?c gia Vi?t Nam

?? án Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam và Quy ch? qu?n lý, th?c hi?n Ch??ng trình Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t s? t?o ra m?t chính sách, c? ch? th?ng nh?t, ??ng thu?n, nh?t quán trên ph?m vi c? n??c, t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, gi?a các B?, ngành, t? ch?c trong xây d?ng, qu?ng bá th??ng hi?u, hình ?nh qu?c gia Vi?t Nam.

Tham gia Di?n ?àn còn có s? có m?t c?a nhi?u chuyên gia có uy tín trong l?nh v?c th??ng hi?u… t? nhi?u c? quan, t? ch?c và doanh nghi?p nh? Ban Kinh t? Trung ??ng, Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c Th??ng hi?u và C?nh tranh, Vi?n Nghiên c?u qu?n lý kinh t? Trung ??ng, chuyên gia qu?c t? ??n t? ??c, Pháp, Italy, ??i di?n các doanh nghi?p có s?n ph?m ??t Th??ng hi?u qu?c gia…

 

Phiên t?a ?àm: ??nh h??ng Chi?n l??c Th??ng hi?u Qu?c gia Vi?t Nam và K? ho?ch hành ??ng

(T? trái qua ph?i: TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh t?, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c Th??ng hi?u và C?nh tranh; Ông Nguy?n H?u Ngh?a, Phó Tr??ng ban, Ban Kinh t? Trung ??ng; Ông Antonino Tedesco, Tr??ng ban Kinh t? và Th??ng m?i, ??i s? quán Italia t?i Hà N?i; TS. Nguy?n ?ình Cung, ?y viên H?i ??ng Lý lu?n Trung ??ng, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Qu?n lý kinh t? Trung ??ng)

Thông qua vi?c chia s?, trao ??i và th?o lu?n t? các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c th??ng hi?u và xu?t nh?p kh?u, Di?n ?àn s? góp ph?n xây d?ng Chi?n l??c Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam phù h?p v?i giai ?o?n m?i, giúp phát tri?n và b?o v? th??ng hi?u c?a doanh nghi?p, ??a ph??ng, s?n ph?m và qu?c gia; t? ?ó góp ph?n nâng cao s?c c?nh tranh và nâng t?m th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam ngày càng v?ng m?nh trên tr??ng qu?c t?.

M?t s? hình ?nh t?i Tri?n lãm Doanh nghi?p Th??ng hi?u qu?c gia bên l? Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam 2019: Tri?n lãm ?nh thành t?u v? Ch??ng trình, tri?n lãm s?n ph?m c?a các doanh nghi?p Th??ng hi?u Qu?c gia

 

Tu?n l? Th??ng hi?u Qu?c gia 2019 bao g?m nhi?u ho?t ??ng phong phú, c? th?:

(1) Th? chúc m?ng C?ng ??ng doanh nghi?p c?a B? tr??ng B? Công Th??ng Tr?n Tu?n Anh nh?m k?p th?i ??ng viên và khích l? các doanh nghi?p tích c?c nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, và phát tri?n th??ng hi?u b?n v?ng, góp ph?n xây d?ng, qu?ng bá th??ng hi?u và hình ?nh qu?c gia ?ã ???c ??ng t?i trên website c?a B? Công Th??ng.

(2) Tuyên truy?n b?ng rôn ???ng ph? t?i h?n 20 t?nh, thành trên c? n??c t? ngày 15 ??n ngày 21 tháng 4; ??ng bài vi?t, banner qu?ng bá trên website, c?ng thông tin ?i?n t? c?a B? Công Th??ng, S? Công Th??ng và truy?n thông ??a ph??ng: C?n Th?, Lào Cai, ??c Nông, Bình D??ng, ??k Nông…

(3) Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam l?n th? 12- n?m 2019 v?i ch? ?? “Chi?n l??c Th??ng hi?u qu?c gia Vi?t Nam” ngày 17/4/2019 t?i Trung tâm H?i ngh? qu?c t?, 11 Lê H?ng Phong, Hà N?i.

(4) Tri?n lãm Doanh nghi?p Th??ng hi?u qu?c gia bên l? Di?n ?àn Th??ng hi?u Vi?t Nam 2019: Tri?n lãm ?nh thành t?u v? Ch??ng trình, tri?n lãm s?n ph?m c?a các doanh nghi?p Th??ng hi?u Qu?c gia.

(5) Giao l?u các doanh nghi?p Th??ng hi?u qu?c gia ngày 17/4/2019 t?i Trung tâm H?i ngh? qu?c t?, 11 Lê H?ng Phong, Hà N?i.

(6) ??p xe Di?u hành THQG ngày 20 tháng 4 t?i Hà N?i.

Thông tin chi ti?t liên h?:

Ban Th? ký Ch??ng trình THQG, C?c Xúc ti?n th??ng m?i, B? Công Th??ng;
??a ch?: 20 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i;
?i?n tho?i: 024.39348145/ 024.39347628 (máy l?: 71, 76, 178);
Fax: 024.39344260/ 024.39348142; Email: [email protected]/.

重庆排列三走势图 时时彩绝杀6码 重庆时时三星彩走势图360 彩神网 重庆时时彩投注平台 好彩票 pk10大小单双稳赚技巧 北京pk10倍投 害人 极速3d稳赢方法 万赢棋牌抢庄看牌牛牛 计划软件幸运飞艇
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:时时彩绝杀6码 重庆时时三星彩走势图360 彩神网 重庆时时彩投注平台 好彩票 pk10大小单双稳赚技巧 北京pk10倍投 害人 极速3d稳赢方法 万赢棋牌抢庄看牌牛牛 计划软件幸运飞艇