重庆排列三走势图

C?c Xúc ti?n th??ng m?i làm vi?c v?i ?oàn S? th??ng m?i Chi?t Giang Trung Qu?c

C?c Xúc ti?n th??ng m?i làm vi?c v?i ?oàn S? th??ng m?i Chi?t Giang Trung Qu?c

 

Ngày 02/04/2019, t?i tr? s? C?c Xúc ti?n th??ng m?i ?ã có bu?i ti?p và làm vi?c v?i ??i di?n ?oàn S? Th??ng m?i Chi?t Giang Trung Qu?c do Ông Tr??ng Ti?n Giang d?n ??u. V? phía C?c XTTM, ti?p ?oàn có Ông V? Bá Phú C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i, các ??ng chí Phó c?c tr??ng cùng ??i di?n lãnh ??o m?t s? ??n v? c?a C?c.

          T?i bu?i làm vi?c, trên tinh th?n c?i m? và h?p tác ??i di?n S? Th??ng m?i Chi?t Giang ?ã c?m ?n s? ?ón ti?p nhi?t tình và h?u ngh? c?a các C? quan, t? ch?c c?a Vi?t Nam trong chuy?n th?m Vi?t Nam l?n này ??ng th?i chia s? nh?ng thông tin v? h?p tác gi?a Chi?t Giang và Vi?t Nam trong th?i gian qua.

C?c tr??ng C?c XTTM ch?p ?nh l?u ni?m v?i Lãnh ??o S? Th??ng m?i Chi?t Giang

Phía S? Th??ng m?i, ?ã gi?i thi?u m?t s? thông tin v? ch? s? kinh t? c?a t?nh Chi?t Giang n?m 2018: dân s? 57.37 tri?u dân, GPD t?nh là 849.2 t? USD chi?m 6.2% GDP c?a Trung Qu?c, và là T?nh ??ng th? 4 c?a Trung Qu?c. N?m 2018 có 64.609 d? án n??c ngoài ??u t? vào Chi?t Giang v?i v?n ??u t? là 212.76 t? USD.Theo s? li?u th?ng kê, kim ng?ch trao ??i th??ng m?i gi?a Chi?t Giang và Vi?t Nam ??t 9.39 t? USD t?ng 18.4%, trong ?ó Chi?t Giang xu?t kh?u sang Vi?t Nam ??t 7.22 t? USD, t?ng 20.1%, Chi?t Giang nh?p kh?u t? Vi?t Nam ??t 2.18 t? USD, t?ng 13.1%.

T?i bu?i làm vi?c, lãnh ??o C?c XTTM c?ng thông báo v?i ?oàn v? tình hình h?p tác gi?a B? Công Th??ng (C?c XTTM) v?i Trung Qu?c; C?c XTTM và Chi?t Giang trong th?i gian v?a qua. Hàng n?m, C?c XTTM h? tr? hàng nghìn l??t doanh nghi?p tham gia các ch??ng trình, ho?t ??ng XTTM t?i Trung Qu?c thông qua các h?i ch? tri?n lãm, ?oàn kh?o sát, xúc ti?n ??u t?…Tháng 11 n?m 2018, C?c XTTM ?ã thành l?p V?n phòng Xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam t?i Thành ph? Hàng Châu, Chi?t Giang. V?n phòng là c?u n?i h? tr? doanh nghi?p hai bên trao ??i, g?p g? qua ?ó t?ng c??ng xu?t nh?p kh?u và ??u t? gi?a hai bên.

 Hai ?oàn ch?p ?nh l?u ni?m

 

Nhân d?p này, C?c XTTM ?ã m?i các T? ch?c XTTM c?a Chi?t Giang t? ch?c ?oàn doanh nghi?p sang tham d? gian hàng ho?c t? ch?c ?oàn doanh nghi?p ? Chi?t Giang vào mua hàng t?i Tri?n lãm Qu?c t? Công nghi?p Th?c ph?m Vi?t Nam (VIETNAM FOODEXPO) n?m 2019. Phía Chi?t Giang ghi nh?n và c?m ?n l?i m?i c?a C?c XTTM và h?a s? nghiên c?u và thông báo r?ng rãi ??n các doanh nghi?p t?i t?nh Chi?t Giang.

         

C?c Xúc ti?n th??ng m?i

重庆排列三走势图 麻将中两房三房有什么区别 百度金融中心理财平台 微配资 百赢棋牌官方免费下载 众赢鑫配资 杠杆炒股就择卓信宝配资 免费麻将游戏单机版 股票指数是怎样计算的 四川麻将规则 股票配资论坛找象泰配资券商背景@G
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:麻将中两房三房有什么区别 百度金融中心理财平台 微配资 百赢棋牌官方免费下载 众赢鑫配资 杠杆炒股就择卓信宝配资 免费麻将游戏单机版 股票指数是怎样计算的 四川麻将规则 股票配资论坛找象泰配资券商背景@G