重庆排列三走势图

C?c Xúc ti?n th??ng m?i làm vi?c v?i ?oàn S? th??ng m?i Chi?t Giang Trung Qu?c

C?c Xúc ti?n th??ng m?i làm vi?c v?i ?oàn S? th??ng m?i Chi?t Giang Trung Qu?c

 

Ngày 02/04/2019, t?i tr? s? C?c Xúc ti?n th??ng m?i ?ã có bu?i ti?p và làm vi?c v?i ??i di?n ?oàn S? Th??ng m?i Chi?t Giang Trung Qu?c do Ông Tr??ng Ti?n Giang d?n ??u. V? phía C?c XTTM, ti?p ?oàn có Ông V? Bá Phú C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i, các ??ng chí Phó c?c tr??ng cùng ??i di?n lãnh ??o m?t s? ??n v? c?a C?c.

          T?i bu?i làm vi?c, trên tinh th?n c?i m? và h?p tác ??i di?n S? Th??ng m?i Chi?t Giang ?ã c?m ?n s? ?ón ti?p nhi?t tình và h?u ngh? c?a các C? quan, t? ch?c c?a Vi?t Nam trong chuy?n th?m Vi?t Nam l?n này ??ng th?i chia s? nh?ng thông tin v? h?p tác gi?a Chi?t Giang và Vi?t Nam trong th?i gian qua.

C?c tr??ng C?c XTTM ch?p ?nh l?u ni?m v?i Lãnh ??o S? Th??ng m?i Chi?t Giang

Phía S? Th??ng m?i, ?ã gi?i thi?u m?t s? thông tin v? ch? s? kinh t? c?a t?nh Chi?t Giang n?m 2018: dân s? 57.37 tri?u dân, GPD t?nh là 849.2 t? USD chi?m 6.2% GDP c?a Trung Qu?c, và là T?nh ??ng th? 4 c?a Trung Qu?c. N?m 2018 có 64.609 d? án n??c ngoài ??u t? vào Chi?t Giang v?i v?n ??u t? là 212.76 t? USD.Theo s? li?u th?ng kê, kim ng?ch trao ??i th??ng m?i gi?a Chi?t Giang và Vi?t Nam ??t 9.39 t? USD t?ng 18.4%, trong ?ó Chi?t Giang xu?t kh?u sang Vi?t Nam ??t 7.22 t? USD, t?ng 20.1%, Chi?t Giang nh?p kh?u t? Vi?t Nam ??t 2.18 t? USD, t?ng 13.1%.

T?i bu?i làm vi?c, lãnh ??o C?c XTTM c?ng thông báo v?i ?oàn v? tình hình h?p tác gi?a B? Công Th??ng (C?c XTTM) v?i Trung Qu?c; C?c XTTM và Chi?t Giang trong th?i gian v?a qua. Hàng n?m, C?c XTTM h? tr? hàng nghìn l??t doanh nghi?p tham gia các ch??ng trình, ho?t ??ng XTTM t?i Trung Qu?c thông qua các h?i ch? tri?n lãm, ?oàn kh?o sát, xúc ti?n ??u t?…Tháng 11 n?m 2018, C?c XTTM ?ã thành l?p V?n phòng Xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam t?i Thành ph? Hàng Châu, Chi?t Giang. V?n phòng là c?u n?i h? tr? doanh nghi?p hai bên trao ??i, g?p g? qua ?ó t?ng c??ng xu?t nh?p kh?u và ??u t? gi?a hai bên.

 Hai ?oàn ch?p ?nh l?u ni?m

 

Nhân d?p này, C?c XTTM ?ã m?i các T? ch?c XTTM c?a Chi?t Giang t? ch?c ?oàn doanh nghi?p sang tham d? gian hàng ho?c t? ch?c ?oàn doanh nghi?p ? Chi?t Giang vào mua hàng t?i Tri?n lãm Qu?c t? Công nghi?p Th?c ph?m Vi?t Nam (VIETNAM FOODEXPO) n?m 2019. Phía Chi?t Giang ghi nh?n và c?m ?n l?i m?i c?a C?c XTTM và h?a s? nghiên c?u và thông báo r?ng rãi ??n các doanh nghi?p t?i t?nh Chi?t Giang.

         

C?c Xúc ti?n th??ng m?i

重庆排列三走势图 球探比分即时足球比分捷报 彩票宝典 号百彩票 贵州11选5 网易体育比分直播 青海十一选五 第一棒球比分直播 极速快乐十分 865棋牌手游下载 南粤36选7 波克棋牌最新版
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:球探比分即时足球比分捷报 彩票宝典 号百彩票 贵州11选5 网易体育比分直播 青海十一选五 第一棒球比分直播 极速快乐十分 865棋牌手游下载 南粤36选7 波克棋牌最新版