重庆排列三走势图

C?c tr??ng Xúc ti?n th??ng m?i tham d? Ch??ng trình ?ào t?o l?nh ??o kinh t? các n??c ASEAN

Ch??ng trình ?ào t?o lãnh ??o kinh t? các n??c ASEAN ?ã di?n ra t?i Nam Ninh, Qu?ng Tây, Trung Qu?c t? ngày 6-9/5/2019 v?a qua. Ch??ng trình do Ban th? ký H?i ch? Trung Qu?c – ASEAN (CAEXPO) ph?i h?p v?i H?c vi?n Kinh t? Tr??ng Giang t? ch?c. H?n 60 h?c viên ??n t? 9 qu?c gia ASEAN và 11 qu?c gia khác ?ã tham d?. Các l?nh v?c n?i dung ???c ?? c?p t?i ch??ng trình khá ?a d?ng nh?: ??u t? tài chính, công nghi?p ch? t?o, b?t ??ng s?n, v?n hóa, du l?ch, khoa h?c k? thu?t, công ngh?, nông nghi?p, bán l?…

Phát bi?u t?i l? khai gi?ng ch??ng trình, ông V??ng Lôi - T?ng th? ký Ban th? ký CAEXPO bày t?: Ch??ng trình lãnh ??o kinh t? các n??c ASEAN là s? chung tay h?p tác gi?a Ban th? ký CAEXPO và H?c vi?n Kinh t? Tr??ng Giang nh?m tích c?c th?c hi?n kh?i x??ng sáng ki?n “Vành ?ai, con ???ng” c?a lãnh ??o Trung Qu?c.

Ông V? Bá Phú – C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i tham d? và phát bi?u t?i Ch??ng trình ?ào t?o

Tham d? ch??ng trình, ông V? Bá Phú – C?c tr??ng C?c Xúc ti?n th??ng m?i (B? Công Th??ng Vi?t Nam) chia s?: Các h?c viên ?ã thu ???c nhi?u ki?n th?c m?i, ý t??ng m?i ?? ?? xu?t ra nh?ng gi?i pháp gi?i quy?t các v?n ?? m?i n?y sinh t? xu th? phát tri?n kinh t? toàn c?u. H?n n?a, trong quá trình h?c t?p, các h?c viên có th? xây d?ng ???c m?i quan h? ch?t ch? ?? góp ph?n t?ng c??ng liên k?t h?p tác, ??u t? gi?a các bên.

Hi?n nay, t?c ?? t?ng tr??ng kinh t? c?a C?ng ??ng Kinh t? ASEAN nói chung và các n??c thành viên ASEAN nói riêng nh?n ???c s? chú ý cao t? các qu?c gia trên th? gi?i. Quan h? h?p tác kinh t?, th??ng m?i gi?a Trung Qu?c và ASEAN ?ã tr? thành ?i?m sáng trong quan h? h?p tác khu v?c và toàn c?u.

 

??i di?n lãnh ??o các c? quan, t? ch?c và doanh nghi?p tham d? Ch??ng trình ch?p ?nh l?u ni?m

Vi?c ?ánh giá chính xác ti?m n?ng th? tr??ng Trung Qu?c c?ng nh? khai thác có hi?u qu? th? tr??ng ?ông dân nh?t th? gi?i này hi?n ?ang là v?n ?? mà chính ph? c?ng nh? doanh nghi?p các n??c ASEAN quan tâm. Vì v?y, theo Phó Hi?u tr??ng H?c vi?n Kinh t? Tr??ng Giang, PGS Tr??ng Hi?u Minh, ch??ng trình ?ào t?o này có ý ngh?a vô cùng quý báu ??i v?i lãnh ??o c?ng nh? doanh nghi?p các n??c ASEAN.

(Theo CKGSB)

重庆排列三走势图 中海集运股票行情分析 慧配资 st股票涨跌幅限制 股票涨跌数据 锦牛网 中航机电股票行情分析 基金认购和申购的区别 股票配资推荐·信任杨方配资 腾讯证券开户 如何买股票
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n:中海集运股票行情分析 慧配资 st股票涨跌幅限制 股票涨跌数据 锦牛网 中航机电股票行情分析 基金认购和申购的区别 股票配资推荐·信任杨方配资 腾讯证券开户 如何买股票