重庆排列三走势图

Các s? ki?n H?i ch?, triên l?m ???c t? ch?c t?i V??ng qu?c Oman

??i s? quán V??ng qu?c Oman thông báo H?i ch? Qu?c t? t?i V??ng qu?c Oman trong n?m 2019, d??i dây là m?t s? s? ki?n tiêu bi?u:

(1) The BIG Show - Tri?n lãm quy t? các nhà th?u ki?n trúc xây d?ng qu?c t? di?n ra t? 25 - 27 tháng 3 n?m 2019, ?ây là h?i ch? qu?c t? th??ng niên chú tr?ng t?i các nhà th?u xây d?ng và ngành công nghi?p xây d?ng t?i V??ng qu?c Oman, qu?c gia t?i Trung ?ông và là th? tr??ng toàn c?u. ?ây là ?i?m ??c tr?ng c?a s? m? r?ng các v?t li?u xây d?ng m?i nh?t, trang thi?t b? ki?n trúc, máy móc, thi?t b? ch? bi?n g?, trang b? n?i th?t và các s?n ph?m khác, v?t d?ng và công ngh? cho ngành xây d?ng, ki?n trúc và ho?t ??ng xây d?ng.

(2) Tri?n lãm công nghi?p M? t?i Oman di?n ra t? ngày 15 - 17 tháng 4 n?m 2019, ?ây là s? ki?n qu?c t? ?ánh giá ti?m n?ng c?a ngành công nghi?p m? và khoáng ch?t t?i Oman liên quan ??n phát tri?n c?a ngành công nghi?p và nh?ng sáng ki?n hi?n t?i c?a Chính ph? ?? ??y m?nh các ho?t ??ng phát tri?n m? trong khu v?c công nghi?p ? V??ng qu?c H?i giáo.

(3) IMTEC Oman 2019 di?n ra t? 22 – 24 tháng 4 n?m 2019 là tri?n lãm và h?i ngh? s? cung c?p quy?n truy c?p thu?n ti?n cho các c? h?i kinh doanh, k?t n?i ??u t? và s? là n?n t?ng m?t c?a cho các ngành công nghi?p ?? gi?i thi?u các công ngh?, d?ch v? và các ph??ng ti?n cho th??ng m?i.

(4) Tri?n lãm và H?i ngh? v? Y t? n?m 2019 t?i Oman di?n ra t? 23 -25 tháng 9 n?m 2019 là s? ki?n qu?c t? th??ng niên t?p trung vào s? ti?n b? nhanh chóng và liên t?c c?a ngành y t? t?i Oman. ?ây là n?n t?ng chung mang t?i nh?ng phân khúc khác nhau v? ngành y t? ?? m? ra nh?ng c? h?i m?i, gi?i thi?u các công ngh? m?i nh?t, d?ch v? và ph??ng ti?n m?i nh?t và thúc ??y ti?m n?ng cho th??ng m?i và ??u t?.

?? bi?t thêm thông tin chi ti?t vui lòng truy c?p vào website chính th?c (www.omanconvention.com)./.

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

Tin m?i h?n:

Tin c? h?n: