重庆排列三走势图

M?i tham gia Phiên ch? hàng Vi?t v? h?i ??o t?i huy?n Phú Quy, t?nh Bình Thu?n

Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i qu?c gia n?m 2019 ???c B? tr??ng B? Công Th??ng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 5106/Q?-BCT ngày 27 tháng 12 n?m 2018, Trung tâm Xúc ti?n th??ng m?i Bình Thu?n ch? trì t? ch?c Phiên ch? hàng Vi?t v? h?i ??o t?i huy?n Phú Quý n?m 2019. C? th? nh? sau:

1. M?c tiêu: Liên k?t xúc ti?n th??ng m?i t?o ?i?u ki?n cho doanh nghi?p n?m b?t nhu c?u, th? hi?u, khách hàng, ng??i tiêu dùng nh?m ph?c v? cho vi?c c?i ti?n, ??i m?i công ngh?, nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, c?i ti?n m?u mã phù h?p v?i th? tr??ng khu v?c nông thôn, h?i ??o, phát tri?n s?n ph?m m?i.

2. Quy mô: 20 gian hàng, có t? 15 - 20 doanh nghi?p tham gia.

3. Th?i gian: 03 ngày, t? ngày 24/4 ??n ngày 26/4/2019.

4. ??a ?i?m: Trung tâm V?n hoá - Th? thao huy?n Phú Quý.

5. Ngành hàng:

- Các m?t hàng ph?c v? nhu c?u tiêu dùng: l??ng th?c, th?c ph?m, ???ng, d?u ?n, n??c m?m, n??c gi?i khát; qu?n áo th?i trang tr? em và ng??i l?n; b?p ga; giày dép; hoá m? ph?m; các d?ch v? vi?n thông… ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam.

- Các m?t hàng ph?c v? s?n xu?t nông, lâm, ng? nghi?p: ng? l??i c?, phân bón, gi?ng cây tr?ng…

6. ??i t??ng tham gia: Các doanh nghi?p, c? s? s?n xu?t, kinh doanh thu?c m?i thành ph?n kinh t?, các h?p tác xã, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i ???c thành l?p h?p pháp theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành.

7. Tiêu chí l?a ch?n ??n v? tham gia: Các ??n v? tham gia ph?i có uy tín, có n?ng l?c s?n xu?t kinh doanh, xúc ti?n th??ng m?i; hàng hoá tham d? có xu?t x? Vi?t Nam và ???c phép l?u thông h?p pháp trên th? tr??ng.

8. Chi phí:

- Ngân sách nhà n??c h? tr? 100% chi phí tuyên truy?n qu?ng cáo thông qua Báo, ?ài Truy?n hình; m?t ph?n chi phí v?n chuy?n; m?t b?ng; thi?t k?; dàn d?ng gian hàng và trang trí t?ng th? phiên ch? t? ngu?n kinh phí ch??ng trình xúc ti?n th??ng m?i qu?c gia n?m 2019.

- Doanh nghi?p t? túc các chi phí ph?c v? cho phiên ch? c?a doanh nghi?p (kho?n chi phí nhà n??c không h? tr?).

9. Các ngh?a v? khi tham gia ch??ng trình:

- Doanh nghi?p tham gia ph?i chu?n b? ??y ?? các ph??ng ti?n, hàng hóa ?? tham gia bán hàng theo k? ho?ch; b? trí, phân công nhân viên bán hàng ph?c v? nhu c?u ?a d?ng c?a nhân dân; t? ch?c v?n chuy?n hàng hóa, chu?n b? giá, k?, loa ?ài, b?ng rôn tuyên truy?n c?a ??n v?.

- Hàng hóa bán t?i Phiên ch? là hàng có xu?t x? t?i Vi?t Nam, có nhãn mác ??y ?? theo quy ??nh c?a pháp lu?t và ph?i ???c niêm y?t giá rõ ràng, k?t h?p v?i t? ch?c các ho?t ??ng khuy?n m?i nh?m qu?ng bá s?n ph?m, hàng hóa và d?ch v? nh?m khuy?n khích ng??i tiêu dùng s? d?ng hàng Vi?t Nam.

10. Yêu c?u v? H? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình:

- B?n sao gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh (?óng d?u treo c?a ??n v?).

- B?n ??ng ký tham gia phiên ch? (theo m?u).

- H?p ??ng h? tr? doanh nghi?p (theo m?u ).

(Các doanh nghi?p có trách nhi?m báo cáo k?t qu? tham gia phiên ch? c?a doanh nghi?p theo m?u sau 05 ngày k?t thúc phiên ch?).

11. Th?i h?n ??ng ký tham gia: Tr??c ngày 15/4/2019.

Thông tin chi ti?t xin liên h?:

Trung tâm Xúc ti?n th??ng m?i Bình Thu?n

- ??a ch?: 24 Nguy?n T?t Thành, Tp. Phan Thi?t, Bình Thu?n.

- ?i?n tho?i: 0252.3810803 - Fax: 0252.3710152.

- Email: [email protected]

- Website: www.binhthuantpc.vn

- Ng??i liên h?: T? V?n L?u - ?i?n tho?i: 0853099940.

L?u ý: ??i t??ng h? tr? c?a Ch??ng trình là các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t?, các h?p tác xã, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam ???c thành l?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành. Các t? ch?c không thu?c các ??i t??ng trên không ???c h? tr?./.

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n: