重庆排列三走势图

M?i tham gia H?i ch? Hùng V??ng n?m 2019

Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c gia n?m 2019 ???c B? tr??ng B? Công th??ng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 5106/Q?-BCT ngày 27 tháng 12 n?m 2018; K? ho?ch s?  314/KH-UBND ngày 21 tháng 01 n?m 2019 c?a U? ban nhân dân t?nh Phú Th? v? T? ch?c gi? T? Hùng V??ng – L? h?i ??n Hùng n?m K? H?i – 2019. Trung tâm Khuy?n công và T? v?n phát tri?n Công Th??ng s? ch? trì t? ch?c H?i ch? Hùng V??ng n?m 2019. C? th? nh? sau:

 1.M?c tiêu:

- H? tr? các doanh nghi?p t?ng c??ng công tác Xúc ti?n th??ng m?i trên th? tr??ng n?i ??a, ??y m?nh xu?t kh?u s?n ph?m hàng hoá.

- T?o ?i?u ki?n t?t cho các doanh nghi?p m? r?ng th? tr??ng, qu?ng bá s?n ph?m hàng hoá, d?ch v? t? ?ó tìm ki?m c? h?i h?p tác ??u t?, liên doanh liên k?t phát tri?n s?n xu?t công nghi?p và kinh doanh th??ng m?i, d?ch v?.

  1. Quy mô: 265 gian hàng c?a các doanh nghi?p, các H?p tác xã, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i.
  2. Th?i gian: 07 ngày, t? ngày 08 tháng 4 ??n ngày 14 tháng 4 n?m 2019 (t?c t? ngày 04/3-10/3 Âm l?ch).
  3. ??a ?i?m: t?i sân v?n ??ng B?o ?à, ph??ng D?u Lâu, Thành ph? Vi?t Trì, t?nh Phú Th?, Vi?t Nam.
  4. ??i t??ng tham gia: Các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t?; các H?p tác xã; Các t? ch?c Xúc ti?n Th??ng m?i ???c thành l?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành.
  5. Ngành hàng: Hàng th? công m? ngh?, s?n ph?m làng ngh?, nông lâm th?y s?n, l??ng th?c, th?c ph?m ch? bi?n, thu?c b?o v? th?c v?t, s?n ph?m c? khí, máy móc ph?c v? nông nghi?p và c? gi?i hóa nông thôn, hàng tiêu dùng, ?? gia d?ng, phân bón, nguyên v?t li?u, thi?t b? xây d?ng, trang trí n?i, ngo?i th?t, ?i?n ?i?n t?, hàng may m?c.
  6. Tiêu chí l?a ch?n ??n v? tham gia: ??n v? ??ng ký tham gia theo ?i?u 4 c?a Quy?t ??nh s? 72/2010/Q?-TTG ngày 15 tháng 11 n?m 2010 v? vi?c ban hành Quy ch? xây d?ng, qu?n lý và th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c gia, có n?ng l?c s?n xu?t kinh doanh, n?ng l?c xu?t kh?u, s?n ph?m có m?u mã ??p và ch?t l??ng phù h?p v?i th? tr??ng.

- Chi phí doanh nghi?p ph?i ch?u khi tham gia ch??ng trình:

 + Giá thuê 01 gian hàng tiêu chu?n 9m2 là: 6.000.0000?/gian.

Trong ?ó:

+ ??n v? tham gia ?úng ??i t??ng theo quy ??nh ???c h? tr? 50% kinh phí tham gia gian hàng là: 3.000.000?/01 gian hàng; (m?i doanh nghi?p t?i ?a không quá 02 gian hàng).

+ ??n v? tham gia ?úng ??i t??ng theo quy ??nh ph?i n?p chi phí thuê gian hàng: 3.000.000?/1 gian hàng.

  1. Các ngh?a v? khi tham gia ch??ng trình:

Ký h?p ??ng v?i Trung tâm Khuy?n công và T? v?n phát tri?n Công Th??ng Phú Th? và n?p 50% chi phí thuê gian hàng theo quy ??nh.

T? trang tr?i 100% các chi phí v?n chuy?n hàng hóa, trang trí khánh ti?t, chi phí ?n ?, ?i l?i,..

Có báo cáo k?t qu? ch?m nh?t sau 15 ngày k? t? ngày k?t thúc H?i ch?.

??m b?o yêu c?u v? H? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình.

Có ??ng ký tham gia h?i ch? (theo m?u).

  1. Th?i h?n ??ng ký tham gia: tr??c ngày 01/4/2019.

 Thông tin chi ti?t xin liên h?:

Trung tâm Khuy?n công & T? v?n phát tri?n Công Th??ng t?nh Phú Th?

??a ch?: S? 28B ???ng Kim ??ng - Ph??ng Gia C?m - TP. Vi?t Trì – T. Phú Th?.

?i?n tho?i liên h?: 0210 3 638 999     Fax: 0210 3 638 999

E-mail: [email protected]

 Ng??i liên h?: ?/c Nguy?n Th? Thanh H?o  - D?: 0988 158 989;

                             ?/c Lê Giang - D?: 0912 789 656.

重庆排列三走势图 快乐扑克 东方红彩票app地址大全 3D 新浪体育视频直播间 快3 球探篮球比分 浙江十一选五 安徽安徽十一选五走势图 广西十一选五 闲来麻将官网网址是多少
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n:快乐扑克 东方红彩票app地址大全 3D 新浪体育视频直播间 快3 球探篮球比分 浙江十一选五 安徽安徽十一选五走势图 广西十一选五 闲来麻将官网网址是多少