重庆排列三走势图

M?i tham gia H?i ch? Hùng V??ng n?m 2019

Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c gia n?m 2019 ???c B? tr??ng B? Công th??ng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 5106/Q?-BCT ngày 27 tháng 12 n?m 2018; K? ho?ch s?  314/KH-UBND ngày 21 tháng 01 n?m 2019 c?a U? ban nhân dân t?nh Phú Th? v? T? ch?c gi? T? Hùng V??ng – L? h?i ??n Hùng n?m K? H?i – 2019. Trung tâm Khuy?n công và T? v?n phát tri?n Công Th??ng s? ch? trì t? ch?c H?i ch? Hùng V??ng n?m 2019. C? th? nh? sau:

 1.M?c tiêu:

- H? tr? các doanh nghi?p t?ng c??ng công tác Xúc ti?n th??ng m?i trên th? tr??ng n?i ??a, ??y m?nh xu?t kh?u s?n ph?m hàng hoá.

- T?o ?i?u ki?n t?t cho các doanh nghi?p m? r?ng th? tr??ng, qu?ng bá s?n ph?m hàng hoá, d?ch v? t? ?ó tìm ki?m c? h?i h?p tác ??u t?, liên doanh liên k?t phát tri?n s?n xu?t công nghi?p và kinh doanh th??ng m?i, d?ch v?.

  1. Quy mô: 265 gian hàng c?a các doanh nghi?p, các H?p tác xã, các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i.
  2. Th?i gian: 07 ngày, t? ngày 08 tháng 4 ??n ngày 14 tháng 4 n?m 2019 (t?c t? ngày 04/3-10/3 Âm l?ch).
  3. ??a ?i?m: t?i sân v?n ??ng B?o ?à, ph??ng D?u Lâu, Thành ph? Vi?t Trì, t?nh Phú Th?, Vi?t Nam.
  4. ??i t??ng tham gia: Các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t?; các H?p tác xã; Các t? ch?c Xúc ti?n Th??ng m?i ???c thành l?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành.
  5. Ngành hàng: Hàng th? công m? ngh?, s?n ph?m làng ngh?, nông lâm th?y s?n, l??ng th?c, th?c ph?m ch? bi?n, thu?c b?o v? th?c v?t, s?n ph?m c? khí, máy móc ph?c v? nông nghi?p và c? gi?i hóa nông thôn, hàng tiêu dùng, ?? gia d?ng, phân bón, nguyên v?t li?u, thi?t b? xây d?ng, trang trí n?i, ngo?i th?t, ?i?n ?i?n t?, hàng may m?c.
  6. Tiêu chí l?a ch?n ??n v? tham gia: ??n v? ??ng ký tham gia theo ?i?u 4 c?a Quy?t ??nh s? 72/2010/Q?-TTG ngày 15 tháng 11 n?m 2010 v? vi?c ban hành Quy ch? xây d?ng, qu?n lý và th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n Th??ng m?i Qu?c gia, có n?ng l?c s?n xu?t kinh doanh, n?ng l?c xu?t kh?u, s?n ph?m có m?u mã ??p và ch?t l??ng phù h?p v?i th? tr??ng.

- Chi phí doanh nghi?p ph?i ch?u khi tham gia ch??ng trình:

 + Giá thuê 01 gian hàng tiêu chu?n 9m2 là: 6.000.0000?/gian.

Trong ?ó:

+ ??n v? tham gia ?úng ??i t??ng theo quy ??nh ???c h? tr? 50% kinh phí tham gia gian hàng là: 3.000.000?/01 gian hàng; (m?i doanh nghi?p t?i ?a không quá 02 gian hàng).

+ ??n v? tham gia ?úng ??i t??ng theo quy ??nh ph?i n?p chi phí thuê gian hàng: 3.000.000?/1 gian hàng.

  1. Các ngh?a v? khi tham gia ch??ng trình:

Ký h?p ??ng v?i Trung tâm Khuy?n công và T? v?n phát tri?n Công Th??ng Phú Th? và n?p 50% chi phí thuê gian hàng theo quy ??nh.

T? trang tr?i 100% các chi phí v?n chuy?n hàng hóa, trang trí khánh ti?t, chi phí ?n ?, ?i l?i,..

Có báo cáo k?t qu? ch?m nh?t sau 15 ngày k? t? ngày k?t thúc H?i ch?.

??m b?o yêu c?u v? H? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình.

Có ??ng ký tham gia h?i ch? (theo m?u).

  1. Th?i h?n ??ng ký tham gia: tr??c ngày 01/4/2019.

 Thông tin chi ti?t xin liên h?:

Trung tâm Khuy?n công & T? v?n phát tri?n Công Th??ng t?nh Phú Th?

??a ch?: S? 28B ???ng Kim ??ng - Ph??ng Gia C?m - TP. Vi?t Trì – T. Phú Th?.

?i?n tho?i liên h?: 0210 3 638 999     Fax: 0210 3 638 999

E-mail: [email protected]

 Ng??i liên h?: ?/c Nguy?n Th? Thanh H?o  - D?: 0988 158 989;

                             ?/c Lê Giang - D?: 0912 789 656.

重庆排列三走势图 江西时时网易号码 爱彩乐可靠吗 为什么幸运飞艇这么坑 重庆时时手机app 1分快3怎么看走势图 足彩进球彩历届开奖结果 快乐双彩基本走势图 极速时时彩开奖平台 极速时时能破解吗 北京pk拾手机软件下载
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n:江西时时网易号码 爱彩乐可靠吗 为什么幸运飞艇这么坑 重庆时时手机app 1分快3怎么看走势图 足彩进球彩历届开奖结果 快乐双彩基本走势图 极速时时彩开奖平台 极速时时能破解吗 北京pk拾手机软件下载