重庆排列三走势图

M?i tham d? H?i th?o Xúc ti?n ??u t? "C? h?i tham gia chu?i giá tr? toàn c?u"

Kính g?i: Qúy ??n v?

Th??ng m?i qu?c t? ?ã và ?ang ch?ng ki?n s? hình thành c?a các chu?i giá tr? toàn c?u v?i s? tham gia m?nh m? c?a không ch? các n??c phát tri?n mà còn t? các n??c ?ang phát tri?n và các n??c có n?n kinh t? m?i n?i. ??i v?i các doanh nghi?p, vi?c ??a s?n ph?m tham gia chu?i giá tr? toàn c?u là m?t h??ng ?i t?t y?u ?? xây d?ng, phát tri?n th??ng hi?u và t?o ch? ??ng trên th? tr??ng th? gi?i.

Nh?m t?ng c??ng các ho?t ??ng xúc ti?n ??u t? phát tri?n công nghi?p Vi?t Nam và t?o c? h?i h?p tác gi?a các doanh nghi?p trong và ngoài n??c quan tâm t?i môi tr??ng ??u t? t?i Vi?t Nam v?i các ??a ph??ng, khu công nghi?p Vi?t Nam, C?c Xúc ti?n th??ng m?i ph?i h?p v?i các c? quan h?u quan t? ch?c H?i th?o Xúc ti?n ??u t?: “C? h?i tham gia chu?i giá tr? toàn c?u” trong khuôn kh? h?i ch? Th??ng m?i Qu?c t? Vi?t Nam l?n th? 29 (Vietnam Expo 2019). T?i H?i th?o, các chuyên gia, di?n gi? s? làm rõ nh?ng thu?n l?i và khó kh?n c?ng nh? nh?ng c? h?i ??u t? ? Vi?t Nam ?? tham gia chu?i giá tr? toàn c?u trong b?i c?nh Vi?t Nam ?ang ngày càng h?i nh?p sâu vào n?n kinh t? th? gi?i.

C?c Xúc ti?n th??ng m?i trân tr?ng kính m?i Quý c? quan, ??n v? c? ??i di?n tham d? H?i th?o Xúc ti?n ??u t?: “C? h?i tham gia chu?i giá tr? toàn c?u”, c? th? ch??ng trình nh? sau:

  1. Th?i gian: T? 8h30 ??n 12h00, Th? N?m ngày 11 tháng 4 n?m 2019.
  2. ??a ?i?m: Phòng H?i ngh?, t?ng 2 Cung H?u ngh? Vi?t Xô, 91 Tr?n H?ng ??o, Hoàn Ki?m, Hà N?i.
  3. N?i dung: Ch??ng trình d? ki?n ?ính kèm
  4. ??ng ký tham d?: Quý c? quan, ??n v? quan tâm vui lòng g?i ??ng ký theo 01 trong 02 cách sau:
  5. a) ??ng ký theo ???ng links: https://forms.gle/iufsnTVxgLHQzbvQ6
  6. b) ??ng ký theo m?u ?ính kèm g?i v? email: xtdt.[email protected] ho?c g?i b?n c?ng v? ??a ch?: Trung tâm Xúc ti?n ??u t? phát tri?n Công Th??ng - T?ng 6, 20 Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i. Cán b? ph? trách: Ch? Tr?nh Th? Minh Trâm, s? ?i?n tho?i: 0969291359 / 02438262266 (ext:107)./.
重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n: