重庆排列三走势图

M?i Doanh nghi?p Vi?t Nam tham d? ?oàn giao d?ch th??ng m?i t?i Trung Qu?c t? ngày 09/6/2019 ??n ngày 14/62019

Th?c hi?n Ch??ng trình Xúc ti?n th??ng m?i Qu?c gia (XTTMQG) n?m 2019 ???c B? tr??ng B? Công Th??ng phê duy?t t?i Quy?t ??nh s? 5106/Q?-BCT ngày 27 tháng 12 n?m 2018, C?c Xúc ti?n th??ng m?i t? ch?c “?oàn Giao d?ch th??ng m?i t?i Trung Qu?c”, c? th? nh? sau:


1. M?c tiêu
- Th?c thi cam k?t h?i nh?p kinh t? qu?c t? c?a Chính ph?, góp ph?n thúc ??y kim ng?ch xu?t kh?u sang th? tr??ng Trung Qu?c.
- ??y m?nh xu?t kh?u các m?t hàng nông sa?n, thu? s?n, th?c ph?m ch? bi?n, th? công m? ngh?, d?t may…
- Qu?ng bá th??ng hi?u và hình ?nh doanh nghi?p Vi?t Nam, t?o ?i?u ki?n cho các doanh nghi?p Vi?t Nam tìm ki?m th? tr??ng và m? r?ng kinh doanh sang th? tr??ng Trung Qu?c.

2. Quy mô: Kho?ng 40 doanh nghi?p và t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i c?a Vi?t Nam.

3. Th?i gian d? ki?n: T? ngày 9 ?ê?n nga?y 14 tha?ng 6 n?m 2019 (Ch??ng trình chi tiê?t ?ính kèm).

4. ??a ?i?m: T?i Côn Minh (Vân Nam) và Nam Ninh (Qu?ng Tây), Trung Qu?c.

5. Ngành hàng: Nông s?n, th?y s?n, th?c ph?m ch? bi?n, ?? th? công m? ngh?, hàng d?t may.

6. ??i t??ng tham gia: Các doanh nghi?p s?n xu?t, kinh doanh có kh? n?ng xu?t kh?u sang Trung Qu?c trong các l?nh v?c ngành hàng nêu trên, t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i c?a các ??a ph??ng.

7. Tiêu chí l?a ch?n doanh nghiê?p tham gia
- Doanh nghi?p có n?ng l?c s?n xu?t và kinh doanh xu?t kh?u sang Trung Qu?c, có m?c ?ích phát tri?n th? tr??ng Trung Qu?c trong ca?c li?nh v??c ngành hàng m?c tiêu nêu trên c?a Ch??ng trình.
- Nhân s? doanh nghi?p c? tham gia ?oàn có kh? n?ng giao d?ch th??ng m?i qu?c t?.
- Doanh nghi?p n?p h? s? tham d? ?úng h?n quy ??nh.
8. Chi phí
a) Nhà n??c h? tr? doanh nghi?p tham gia ch??ng trình:
M?i doanh nghi?p ???c l?a ch?n tham gia ch??ng trình s? ???c Nhà n??c h? tr? chi phí ?i l?i t?? Viê?t Nam sang Trung Quô?c va? ng???c la?i; chi phí t? ch?c H?i th?o giao th??ng gi?a các doanh nghi?p Vi?t Nam và Trung Qu?c t?i Trung Qu?c theo quy ??nh t?i Thông t? s? 171/2014/TT-BCT ngày 14/11/2014 c?a B? Tài chính.
b) Các chi phí kha?c s? do doanh nghi?p t? túc.

9. Các ngh?a v? c?a doanh nghi?p khi tham gia ch??ng trình
- Hoàn thành h? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình và th?c hi?n nghiêm ch?nh n?i quy và quy ??nh c?a Ban t? ch?c ?oàn.
- Sau khi k?t thúc ?oàn, trong vòng 15 ngày các doanh nghi?p tham d? ?oàn ph?i g?i báo cáo k?t qu? (theo m?u), h? chi?u trang 1 và trang có ?óng d?u xu?t nh?p c?nh ? Vi?t Nam (b?n phô tô) v? C?c Xúc ti?n th??ng m?i.

10. Yêu c?u v? h? s? ??ng ký tham gia ch??ng trình
- Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh (sao y b?n chính, ?óng d?u ??n v?).
- ??n ??ng ký tham gia ?oa?n (m?u 1 ?ính kèm).
- Ba?n ??ng ky? danh sa?ch nhân s?? tham gia ?oa?n (m?u 2 ?ính kèm).
L?u ý: Doanh nghi?p khi ??ng ký tham gia, g?i thêm 01 b?n m?m H? s? tham d? v? ??a ch? ghi d???i.

11. Th?i h?n ??ng ký tham gia: Th? Sáu, ngày 26 tháng 4 n?m 2019.


H? s? ??ng ký tham gia ?oàn ?? ngh? g?i v?:


C?c Xúc ti?n th??ng m?i
??a ch?: T?ng 7, 20 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i
?i?n tho?i: 024. 39364792 (máy l? 105 ho?c 107); Fax: 024. 39369493
Email: [email protected] ho?c [email protected]
Liên h?: Anh Tu?n V? (?T:0936582237)./.

 

Tài li?u ?ính kèm:

Công v?n

M?u 1 - ??n ??ng ký tham gia

M?u 2 - H? s? nhân s?

Ch??ng trình d? ki?n

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n: