重庆排列三走势图

M?i Doanh nghi?p tham gia ?oàn C?ng tác ?i UAE t? ngày 16-19/4/2019

???c s? ??ng ý c?a Th? t??ng Chính ph?, B? tr??ng B? Công Th??ng Vi?t Nam và B? tr??ng B? Kinh t? Các ti?u v??ng qu?c ?-r?p Th?ng nh?t (UAE) s? ??ng ch? trì K? h?p l?n th? 4 ?y ban liên Chính ph? (UBLCP) gi?a Vi?t Nam và (UAE) t? ngày 16-19/4/2019 t?i Abu Ahabi, UAE. Trong khuôn kh? c?a K? h?p, B? Công Th??ng s? ph?i h?p v?i Phòng Th??ng m?i và Công nghi?p Dubai t? ch?c Di?n ?àn doanh nghi?p Vi?t Nam - UAE vào sáng ngày 18/4/2019 t?i Dubai, UAE nh?m Xúc ti?n giao th??ng, tìm ki?m c? h?i kinh doanh trong các l?nh v?c công nghi?p, th??ng m?i; thu hút ??u t? trong l?nh v?c phát tri?n c? s? h? t?ng và n?ng l??ng tái t?o, v?n t?i ???ng th?y, v?n t?i hàng không ?óng tàu, logistics, ngân hàng... B? tr??ng Tr?n Tu?n Anh và Ch? t?ch, T?ng Giám ??c Phòng Th??ng m?i và Công nghi?p Dubai s? ??ng ch? trì Di?n ?àn này.

UAE có dân s? trên 6 tri?u ng??i, có v? trí ??a lý thu?n l?i cho vi?c trung chuy?n hàng hóa ?i các n??c Trung ?ông, B?c Phi, Trung Á. UAE hi?n là trung tâm tái xu?t hàng hóa l?n th? 3 th? gi?i, ??ng th?i là th? tr??ng có s?c mua l?n và kh? n?ng thanh toán cao, có nhu c?u nh?p kh?u l?n ??i v?i nông s?n, th?y s?n th?c ph?m ch? bi?n. Bên c?nh ?ó, UAE ?ang là m?t trong nh?ng nhà ??u t? l?n trên th? gi?i trong l?nh v?c n?ng l??ng tái t?o, d?u khí, b?t ??ng s?n, c? s? h? t?ng, hàng không, ?óng tàu, logistics v.v...

?? thúc ??y h?p tác ??u t?, công nghi?p và th??ng m?i gi?a Vi?t Nam và UAE, B? Công Th??ng trân tr?ng kính m?i Quý doanh nghi?p quan tâm, tham d? ?oàn công tác và các s? ki?n nêu trên. Kinh phí ?i công tác do Quý doanh nghi?p t? chi tr?.

M?i thông tin xin liên h?: 

C?c Xúc ti?n th??ng m?i
??a ch?: T?ng 7, 20 Lý Th??ng Ki?t, Hoàn Ki?m, Hà N?i
?i?n tho?i: 024. 39364792 (máy l? 105 ho?c 107); Fax: 024. 39369493
Email: [email protected] ho?c [email protected]
Liên h?: Anh Tu?n V? (?T:0936582237)

Tài li?u ?ính kèm:

Công v?n

Ch??ng trình làm vi?c

M?u ??ng ký tham gia

重庆排列三走势图
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n: