重庆排列三走势图

Di?n ?àn Xúc ti?n th??ng m?i và kinh doanh n?ng nghi?p Vi?t Nam - Hà Lan

T? ngày 7-12/4/2019, Th? t??ng Hà Lan, ông Mark Rutte, B? tr??ng B? qu?n lí c? s? h? t?ng và n??c, Bà van Nieuwenhuizen và Th? tr??ng B? Nông nghi?p, T? nhiên và Ch?t l??ng th?c
ph?m, bà Sonnema d?n ?oàn doanh nghi?p Hà Lan th?m chính th?c Vi?t Nam nh?m t?ng c??ng quan h? kinh t?, chính tr? gi?a hai n??c trong l?nh v?c n??c, nông nghi?p và rau hoa qu?, h?u c?n logistics và n?ng l??ng gió ngoài kh?i.

 

??i s? quán V??ng qu?c Hà Lan trân tr?ng m?i quí v? tham d?:

- H?i th?o:“H?p tác - Thúc ??y ??i m?i sáng t?o trong kinh doanh nông nghi?p”

Th?i gian: 13h15  – 15h30, Th? 3 ngày 9/4/ 2019

??a ?i?m: Grand Ball Room 2, khách s?n Melia, 48B Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i

 

-Tr?ng bày gi?i thi?u công ty b?ng s?n ph?m, t? r?i, tài li?u

Th?i gian: 9h00 – 15h30, Th? 3 ngày 9/4/ 2019

??a ?i?m: Khách s?n Melia, 48B Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i

(s? quán s? xác nh?n l?i v?i quí công ty khi nh?n ???c email ??ng kí)

 

 - K?t n?i Kinh doanh v?i các doanh nghi?p trong l?nh v?c nông nghi?p c?a Hà Lan (Chi ti?t danh sách daonh nghi?p Hà Lan xem t?i ?ây)

Th?i gian: 10h00 - 12h00 ngày 9/4/2019

??a ?i?m: Khách s?n Melia, 48B Lý Th??ng Ki?t, Hà N?i

 

H?i th?o do ??i s? quán V??ng qu?c Hà Lan t? ch?c v?i s? h?p tác ch?t ch? c?a B? Nông nghi?p và Phát tri?n Nông thôn, B? Công Th??ng và H?c vi?n Nông nghi?p Vi?t Nam.

Nông nghi?p không ch? quan tr?ng trong n?n kinh t? Hà Lan, kinh t? Vi?t Nam mà còn ?óng vai trò là x??ng s?ng trong th??ng m?i và h?p tác song ph??ng gi?a hai n??c.  

??i m?i nông nghi?p không ch? gi?i thi?u các k? thu?t m?i ???c thi?t k? ?? gi?i quy?t các h?n ch? v? n?ng su?t và t?ng tính b?n v?ng, thân thi?n v?i môi tr??ng mà còn tr?i dài su?t chu?i th?c ph?m.

Các công ty và t? ch?c Hà Lan luôn s?n sàng h?p tác xây d?ng các quan h? ??i tác m?nh m? h??ng ??n m?c tiêu, h?p tác v?i các ??i tác ??a ph??ng ?? ??a ra nh?ng gi?i pháp hi?u qu?, b?n v?ng mang tính chuyên nghi?p cao cho các v?n ?? ngày nay và trong t??ng lai.

 

H?i th?o “ H?p tác – Thúc ??y ??i m?i sáng t?o trong kinh doanh nông nghi?p” là l?i m?i các công ty, t? ch?c, cá nhân trong l?nh v?c nông nghi?p, nông s?n th?c ph?m cùng chia s?, trình di?n ý t??ng và th?o lu?n ?? bi?n các ý t??ng thành c? h?i h?p tác kinh doanh kh? thi.

 

Quý v? vui lòng xác nh?n :

-       Tham d? h?i th?o và tr?ng bày gi?i thi?u doanh nghi?p b?ng cách g?i email v?: [email protected]

 

-       ??ng kí k?t n?i doanh nghi?p ???c th?c hi?n tr?c tuy?n t?i ?ây

重庆排列三走势图 篮球比分网即时比分 广西十一选五 北单比分开奖赔率查询 25选5 吉林快三 快乐十分 腾讯麻将来了安卓 内蒙古十一选五 山东体彩十一选五开奖结果图 新疆25选7
N?i dung liên quan:

S? ki?n m?i h?n:

S? ki?n c? h?n:篮球比分网即时比分 广西十一选五 北单比分开奖赔率查询 25选5 吉林快三 快乐十分 腾讯麻将来了安卓 内蒙古十一选五 山东体彩十一选五开奖结果图 新疆25选7