重庆排列三走势图

Báo cáo Xúc ti?n th??ng m?i 2016

Th?c hi?n ch?c n?ng tham v?n và th?c thi chính sách trong l?nh v?c xúc ti?n th??ng m?i, C?c Xúc ti?n th??ng m?i - B? Công Th??ng t? ch?c th?c hi?n “Báo cáo Xúc ti?n th??ng m?i 2016” v?i m?c ?ích t?ng k?t, ?ánh giá ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i do h? th?ng các t? ch?c xúc ti?n th??ng m?i c?a Vi?t Nam th?c hi?n trong giai ?o?n 2015-2016, t? ?ó nêu ra các khuy?n ngh? nh?m c?i thi?n hi?u qu? công tác xúc ti?n th??ng m?i c?ng nh? t?ng c??ng n?ng l?c c?a h? th?ng các c? quan xúc ti?n th??ng m?i Vi?t Nam trong giai ?o?n 2017-2018.

Báo cáo ?ã ???c th?c hi?n th??ng niên, t? n?m 2009, ch? y?u t?p trung trong l?nh v?c xúc ti?n xu?t kh?u. Tuy nhiên, ?? phù h?p v?i xu h??ng và tình hình th?c ti?n ? Vi?t Nam, t? n?m 2016, ngoài vi?c ?ánh giá các ho?t ??ng xúc ti?n xu?t kh?u, Báo cáo c?ng phân tích c? các ho?t ??ng xúc ti?n th??ng m?i trong n??c.

Báo cáo Xúc ti?n th??ng m?i 2016 là k?t qu? c?a s? n? l?c và ph?i h?p gi?a C?c Xúc ti?n th??ng m?i và Nhóm nghiên c?u. Tuy nhiên, trong ?i?u ki?n còn h?n ch? v? nhân l?c và th?i gian, Báo cáo khó tránh kh?i có nh?ng thi?u sót. C?c Xúc ti?n th??ng m?i r?t mong nh?n ???c nh?ng ý ki?n ?óng góp và ph?n bi?n xây d?ng t? các ??c gi?, các nhà nghiên c?u và các cán b? và chuyên gia trong m?ng l??i các c? quan xúc ti?n th??ng m?i c?ng nh? các doanh nghi?p ?? ch?t l??ng Báo cáo ngày càng ???c nâng cao, ?óng góp thi?t th?c vào vi?c ho?ch ??nh chính sách th??ng m?i và ?? xu?t các gi?i pháp, ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n c?a ??t n??c trong tình hình m?i

M?i ý ki?n ?óng góp, xây d?ng, xin vui lòng g?i v? C?c Xúc ti?n th??ng m?i theo ??a ch?:

C?c Xúc ti?n th??ng m?i (VIETRADE)

Phòng Nghiên c?u Phát tri?n th? tr??ng

??a ch?: S? 20 Lý Th??ng Ki?t, Qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i

Tel: 04.39347628, máy l?: 70, 71, 72.

Email: [email protected]/.

Download b?n ??y ?? c?a Báo cáo t?i ?ây

重庆排列三走势图 31选7 重庆百变王牌 山西快乐10分 云南11选5规律 福建11选5 雪缘园首页 总进球 雪缘网棒球比分直播 新疆35选7 大红鹰彩票网手机登录31选7 重庆百变王牌 山西快乐10分 云南11选5规律 福建11选5 雪缘园首页 总进球 雪缘网棒球比分直播 新疆35选7 大红鹰彩票网手机登录