重庆排列三走势图

B?n tin Ch??ng trình h? tr? DNNVV Vi?t Nam s? 11

VIETRADE - B?n tin Ch??ng trình h? tr? DNNVV Vi?t Nam s? 11

N?i dung g?m có:

1. Cá ng? - Thông tin th? tr??ng và truy xu?t ngu?n g?c ??i v?i th?y s?n xu?t kh?u

2. Thái Nguyên: Di?n ?àn Chính sách th??ng m?i, H?p Ban T? v?n Ch??ng trình và Nhóm công tác Phát tri?n s?n ph?m

3. C?n Th?: Di?n ?àn Chính sách th??ng m?i, H?p Ban T? v?n Ch??ng trình và Nhóm công tác Phát tri?n s?n ph?m

4. H?i th?o “Nh?ng ph??ng th?c ti?p c?n m?i trong phát tri?n th??ng hi?u cho ngành Th? công m? ngh?”

5. Khóa hu?n luy?n “Ti?p c?n th? tr??ng m?c tiêu và rà soát k? ho?ch phát tri?n xu?t kh?u cho ngành cá tra Vi?t Nam”

6. Nhóm công tác Tài chính th??ng m?i: Ti?p c?n v?n và các Hình th?c thanh toán t? ngân hàng cho DN xu?t kh?u

7. Nhóm công tác Tài chính th??ng m?i t?i H?i Phòng: H? tr? kh? n?ng ti?p c?n v?n cho doanh nghi?p

8. Khóa hu?n luy?n k? n?ng ti?p th? xu?t kh?u thành công t?i Tp. Hu?

9. Khóa hu?n luy?n và cu?c th? tham gia h?i ch? tri?n lãm trong n??c và qu?c t? thành công t?i Tp. C?n Th?

10.  Kh?i ??ng Xây d?ng h??ng d?n xu?t kh?u vào th? tr??ng Trung Qu?c cho s?n ph?m trái cây t??i

Chi ti?t b?n tin tham kh?o t?i ?ây.

重庆排列三走势图